/

Bygglov

 

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov. Det är vi på bygglovsavdelningen som hjälper dig med råd och upplysningar om du ska bygga nytt, bygga till, göra markförändringar, riva en byggnad med mera.

Ansök om bygglov via vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att ansöka om bygglov med mera Länk till annan webbplats..

Inloggning och signering sker med hjälp av BankID och e-tjänsten fungerar på datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Ibland måste du göra en anmälan Länk till annan webbplats. till oss även om du inte behöver bygglov. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Du kan behöva bygglov om du ska:

 • bygga nytt,
 • bygga till,
 • ändra byggnadens användningssätt (till exempel ändra från kontor till bostad, eller från butik till restaurang),
 • ändra fasaden, till exempel måla om till en ny kulör eller byta taktäckningsmaterial och ändra på fönster och dörrar,
 • sätta upp skylt, plank eller mur.

Du kan också behöva lov om du ska:

 • riva en byggnad eller del av byggnad samt flytta en byggnad till en annan plats. (Rivningslov)
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla ut så att marknivån väsentligt ändras. (Marklov)

En del åtgärder får du göra utan att du behöver ansöka om bygglov. Här behöver du istället göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats.. Det är i stort sätt samma handlingar som ska skickas in som i ett bygglov. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du får börja bygga. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Attefallshus

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter.
 • Attefallshus är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats.. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Attefallshuset ska byggas i närheten av ditt en- eller tvåbostadshus och måste vara fristående. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter. Huset ska placeras 4,5 meter från din tomtgräns om inte din granne ger tillåtelse till annat. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Tillbyggnad

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än bostadshusets taknocksnöjd.
 • Tillbyggnaden är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Om tillbyggnaden sker näramare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Takkupor

Inreda ytterligare en bostad

 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad. Bostaden ska innehålla alla funktioner och vara tillgänglig och brandsäker.
 • För att åtgärden ska klassas som bygglovsfri får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 • Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till samhällsbyggnads-förvaltningen Länk till annan webbplats. och invänta startbesked.

Övriga åtgärder som kräver anmälan

 • Du vill göra en ändring i byggnadens bärande konstruktion.
 • Du vill installera eller göra ändringar i hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
 • Du vill göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad.

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal, eller gör en förändring av en sådan, behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats..

Din anmälan ska innehålla:

 • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Prestanadadeklaration
 • Kontrollplan

Har du flera byggnader på din fastighet?

Då behöver du även skicka med en situationsplan där du ska markera vilket hus eldstaden ska installeras i.

Ska du installera en ny skorsten?

Då behöver du även skicka med en fasadritning där du skalenligt ritar var skorstenen ska placeras. En skalenlig ritning innebär att förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens med den skala som anges på ritningen. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är lika med 100 cm i verkligheten.

Bra att tänka på

 • Innan du får påbörja arbetet måste du ha fått ett beslut om startbesked. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som du ska skicka in för att du ska få ett slutbesked.
 • För att du ska få börja använda eldstaden måste den dessutom vara besiktad av en sotare.

Här får du exempel på bygglovshandlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan/anmälan. Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att handlingarna ska tas fram på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Vi tar emot handlingar i pappersform (inte större än A3-format) samt i digitalt PDF-format.

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Övriga handlingar kan efterfrågas. Allt beror på ärendets karaktär.

Hjälp/stöd

Kontaktcenter Länk till annan webbplats. kan hjälpa till med att ta fram ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov.

Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Vill du ta fram gällande detaljplaner, en enklare situationsplan eller kartor över din tomt kan du använda vår karttjänst Katrineholmskartan.

Hjälp/stöd

Kontaktcenter Länk till annan webbplats. kan även hjälpa till med att ta fram ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov.

Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen.


Det här gäller

Strandskyddet gäller inom 100 meter från vattendrag och sjöar. Där är det byggnadsförbud om det inte finns en detaljplan som säger annat. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens (tillstånd) från förbudet, en strandskyddsdispens. Endast om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Du ansöker om dispens hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att:

 • bygga nytt,
 • ändra befintliga byggnader eller dess användning,
 • utöka sin privata zon på mark som är tillgänglig för allmänheten genom exemplevis möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter,
 • gräva eller förbereda för byggnationer,
 • uppföra bryggor, prirar, vägar och parkeringsplatser,
 • muddra eller fälla träd.

Ansök om strandskyddsdispens

Att ansöka om dispens innebär att du söker om tillstånd från Katrineholms kommun att avvika från aktuell lagstiftning. Här ansöker du om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats..  

Attefallshus och friggebodar

Om du planerar att bygga bygglovsfria komplementbyggnader, så kallade Attefallshus eller en friggebod, inom strandskyddat område, kräver det fortfarande att du ansöker om strandskyddsdispens.

De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. Katrineholms kommun tar betalt för bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKR:s taxa (Sveriges Kommuner och Regioner). Hur denna taxa ser ut kan du läsa mer om i länken nedan. 

Ladda hem vår taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet (PDF). Länk till annan webbplats.

Vi arbetar även med att granska att regler och beslut följs inom plan-och bygglagen. Det här arbetet kallas för tillsyn.

Exempel på tillsynsärenden och områden

 • Olovligt byggnade
 • Ovårdad tomt
 • Ovårdade och förfallna byggnadsverk
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Lekplatser

Ditt ansvar som fastighetsägare

I vårt tillsynsarbete hanterar vi många ärenden där häckar växer ut över trottoar och gata vilket försämrar sikten i korsningar. Det är därför viktigt att en tomt hålls i vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och att inga besvär uppstår för trafik och övrig omgivning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan. En kontrollansvarig ser till att:

 • gällande bestämmelser följs,
 • en kontroll av byggnationen eller rivningen genomförs och att de tekniska krav som ställs uppfylls.

En kontrollansvarig ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du söka efter certifierad kontrollansvarig.

Vad är en kontrollplan?
Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska genomföras i ett byggprojekt för att samtliga tekniska krav ska uppfyllas.

När behövs en kontrollansvarig?
Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Även vid enklare byggnationer som exempelvis ett Attefallshus behövs en kontrollansvarig om vatten- och avlopp installeras. 

Öppettider och kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss som arbetar med bygglov på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor eller funderingar. Så här kan du kontakta oss:

Telefontider

Du når oss på telefon 0150-571 94, måndag till torsdag klockan 9.30 till 11.30. Du kan även ringa oss för att boka ett möte för digital rådgivning med en handläggare.

Kundtjänst

Övriga arbetstider kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på telefon: 0150-577 00 eller mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Öppettider

Måndag till fredag klockan 8 till 16.
Lunchstängt klockan 12 till 13.

Medarbetare

Erik Bjelmrot - Avdelningschef Planering och byggande
Joakim Schuster - Bygglovshandläggare
Veronica Halén - Bygglovshandläggare

Jonas Hellström - Bygglovshandläggare

Zakaria Djioui - Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör

Jerker Bergman - Byggnadsinspektör
Henrik Persson - Byggnadsinspektör

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Katrineholms kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per år genomförs en NKI- undersökning (Nöjd kund-index) i syfte att ta reda på vad du som företagare tycker om den kommunala myndighetsutövningen, vår service och kontakten med oss. Det här innebär att vi lämnar över dina personuppgifter till ett företag för att genomföra undersökningen på vårt uppdrag. De områden som berörs inom vår verksamhet är:

 1. Bygglov
 2. Markupplåtelse
 3. Serveringstillstånd
 4. Miljö-och hälsoskydd
 5. Livsmedelskontroll

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.