/

Bra att veta som anställd

Vi har Sveriges viktigaste jobb. Du som arbetar hos oss bidrar med värdefulla arbetsuppgifter där du är med och gör skillnad.Tillsammans skapar vi en arbetsplats, en stad och ett samhälle för alla.

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka på:

  • individnivå
  • på arbetsplatsträffar
  • i samverkansgrupper.
  • medarbetarenkät Vartannat år följer vi upp arbetsmiljön genom enkäter till all personal.

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid. Varje år har du och din chef ett medarbetarsamtal som utmynnar i en utvecklingsplan för nästkommande år.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare.

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge en långsiktig inriktning och tydliggöra strategier för att nå den.

I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten:

  • Medarbetarskap & Ledarskap
  • Kompetensförsörjning & Kompetensutveckling
  • Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
  • Jämställdhet & Mångfald
  • Lön & Förmåner
  • Läs mer i Personalpolitiskt program under fliken Personal och arbetsmiljö

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledordet RÖTT står för:

Respekt - Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.

Öppenhet - Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och hjälper varandra

Tydlighet - Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig
och vänlig återkoppling.

Tillit - Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt.