/
/

Skogsvård

I Katrineholm finns trolska barrskogar, frodiga lövskogar och magiska platser. Vi arbetar med olika metoder för att skydda och ta hand om våra skogar.

Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta och ansvarsarter som finns i Katrineholms kommun. Skogen lagrar även kol. Den är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädens stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden. Allt du ser, står och går på - där finns det kol. Genom att kolet är bundet i skogen bidrar det inte till växthuseffekten i atmosfären.

När vi tar hand om våra skogar så arbetar vi för att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp. Det kan till exempel innebära att vi låter död ved ligga kvar i skogen. Död ved är en perfekt bostad för många kryp och insekter och blir så småningom näring till de andra träden som lever runtomkring.

Vi tittar också på vilka skogsområden vi kan omvandla till naturreservat eller där vi på olika sätt kan bidra till att öka den biologiska mångfalden.

Två skogsarbetare röjer i skogen. Fotograf: Josefine Karlsson

Ansvarsfullt skogsbruk

När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen. Vi följer också råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. När vi ska avverka, alltså ta bort skog, gör vi det med hänsyn till frilufts- och naturkänsliga områden. Vi pratar också med naturorganisationer och föreningar engagerade i skogsvård.

Inför en avverkning gör vi en bedömning om vilka skogsmaskiner vi ska använda, om hästar ska få frakta undan timmer och vilka vägar maskiner och last ska ta. När vi avverkar i naturkänsliga områden tar vi extra hänsyn och omsorg för att skogsmaskiner ska köra så lite som möjligt i områdena. Vi ser bland annat till att dessa parkeras på andra platser för att inte riskera att bränsle och olja läcker ut i naturen.

Varför avverkar vi skog?

Det finns olika anledningar till att vi avverkar skog. Det kan bland annat vara för att återskapa tidigare betes- och hagmarker som ökar den biologiska mångfalden. Det kan också vara för att bereda plats för nybyggnation eller för att rädda skogen omkring. Om delar av skogen eller träd i staden blivit angripna av exempelvis granbarkborren eller fått almsjukan behöver vi avverka för att inte riskera att mer skog eller träd angrips. 

Arbetet med nya discgolfbanan

I lövskogsområdet kring Duveholmshallen och Backa strand gör vi insatser för att främja den biologiska mångfalden och skapa plats för discgolfbanan. Vi återskapar tidigare betes- och hagmarker och tar tillvara på särskilt viktiga träd och ger dem utrymme så att de kan växa sig stora och starka.

Varför gör vi det här?
Vi ska skapa plats för den nya discgolfbanan, så att ännu fler kan upptäcka och njuta av området på ännu fler sätt. Folkhälsan är viktig, ju fler som upptäcker naturen och motionerar – desto bättre. Vi vill också förstärka den biologiska mångfalden i området genom att återskapa den tidigare betesmarken som funnits här.

Vilka träd lämnas kvar?
Pollinerande träd som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden lämnas kvar. Även friska tall- och lövträd blir kvar. Likaså sparar vi död ved som innehåller bomiljöer för många insekter och fåglar. Snår och buskar ska vara kvar för att gynna mindre däggdjur och mindre träd sparas för att kunna bli stora och gamla om hundra år. 

Hållbar utveckling
I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030länk till annan webbplats. I just det här projektet arbetar vi mot följande mål:

Vi arbetar mot mål 3 hälsa och välbefinnande och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald. Till höger i bild syns logotype för de globala målen. 

Granbarkborrar

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Den som bor hos oss heter åttatandad granbarkborre.

Torka och värme på somrarna gör att granar blir stressade. Då ökar också angreppen från barkborren. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. Efter den extremt torra och varma sommaren 2018 är många träd stressade och har därför svårare att försvara sig mot angrepp. Angreppen har fortsatt även 2019 och 2020.

Vill du veta mer om granbarkborren? På Skogsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om dessa kryp som bor i våra skogar.

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld.

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld

Varför avverkar vi?
Syftet med avverkningen är att stoppa spridningen av granbarkborrar som angriper stora delar av våra skogsområden. Tidigare års torka och värme innebar många torkstressade granar och ett omfattande granbarkborreangrepp. För att inte riskera att mer skog angrips av granbarkborrar har Katrineholms kommun beslutat att avverka delar av de aktuella områdena och därmed bekämpa spridningen.

När sker avverkningen?
När vi ser behov påbörjar vi arbetet med att avverka det angripna området. Detta gör vi dels för att följa aktuell skogsvårdslagstiftning och för att stoppa spridningen så snabbt som möjligt.

Vad är en granbarkborre?
Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige där granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Den som bor hos oss heter åttatandad granbarkborre.

Vilka träd ska tas bort?
De enskilda träd som det är viktigt att fälla och transportera bort är de granar som angripits i år och som fortfarande har det allra mesta av barken kvarsittande på stammen. På så vis kommer många granbarkborrar som sitter i barken med de avverkade träden. Sådana bestånd är nämligen i så dåligt skick att de troligen blir kraftigt angripna även nästkommande år. Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong lämnas kvar i skogen, vi lämnar även tall- och lövträd.

Hur förebygger vi nya angrepp?
De träd vi lämnar i skogen innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara naturliga fiender till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden. Vi sätter också ut flera granbarkborre-fällor för att minska spridningen.

Hur säkerställer vi en säker skogsavverkning i naturkänsligt område?
Skogsmaskiner kommer att köra så lite som möjligt i områdena och parkeras på andra platser för att inte riskera att bränsle och olja läcker ut i naturen. Vi tar extra hänsyn till naturen när vi avverkar i känsliga områden, som vid vattentäkter och liknande platser.

Vad säger lagstiftningen?
Utdrag ur skogsvårdslagstiftningen 2019:
6:20 Har råa granar, såväl stående och liggande träd som avverkat virke utsatts för angrepp av granbarkborre får Skogsstyrelsen besluta att skogsmarkens ägare eller annan som förfogar över skog eller virke senast den 1 juli, eller om angreppet skett från och med 1 juni till och med 15 september vid tidpunkt som Skogsstyrelsen bestämmer, ska ha avverkat angripna träd och ha transporterat allt angripet virke till terminal, industri eller behandlat det så att någon ny insektsgeneration inte kan lämna virket (sök- och plockmetoden). Detta gäller inte träd och virke som uppenbart saknar betydelse som yngelmaterial för granbarkborre.

6:21 Avverkningen skall utföras så att bekämpningen inte försvåras. Om det behövs för att motverka ytterligare insektsangrepp, får Skogsstyrelsen besluta att avverkningar inom bekämpningsområdet skall ske på en tid eller ett sådant sätt som inte försvårar bekämpningen. Allmänna råd till 6:21 Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte råa granar med en diameter över 15 cm på bark med undantag för högstubbar lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Granar av stor betydelse för naturvården bör dock lämnas.

Källor: Skogsstyrelsen samt skogsvårdslagstiftningen 2019

Följer vi lagstiftningen?
Vi följer skogsvårdslagstiftningen samt råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. Beslut om avverkning tas med hänsyn till naturkänsliga områden, gällande lagstiftning och rekommendationer.

Skogsavverkning 2021

Under 2021 kommer vi att avverka skog i Björkvik. Detta skulle gjorts redan 2020. Anledningen till att det tagit tid är den pågående pandemin med corona/covid-19. Vi tar bort skog för att stoppa spridningen av granbarkborrar. De har angripit stora delar av våra naturkänsliga områden. Vi gör det också för att skydda övrig skog.

Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog, samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-568 25
Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-571 68
John Wallin, entreprenör, Skogssällskapet 0150-165 25

Karta över område som berörs i Björkvik:

Kartbild över område som berörs av skogsavverkning i Björkvik. 

Kontakt

Kontakt service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0150-570 00