/
/

Publicerad: 17 jun 2020

Beslut i korthet - bildningsnämnden den 16 juni 2020

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022

Bildningsnämnden beslutade om förändringar i delegationsordningen under rubrikerna gymnasieskolan, ekonomiadministrativa ärenden och övriga ärenden.

Uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola

För att nå målen i kommunplanen och för att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen, och därmed vara en attraktiv och relevant utbildningsanordnare för både elever och företag/organisationer, ges bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola.

Bildningsnämnden beslutade att bildningsförvaltningen ska återkomma med tidsplan och uppdragsplanering till bildningsnämndens sammanträde den 25 augusti 2020.

Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor

Victoria Barrsäter (C) har lämnat ett ledamotsinitiativ om gymnasieelevers bussresor. Busskortet är begränsat till tre resor per dag. Förslaget är att bildningsförvaltningen utreder hur elever till och från kurser på andra skolor samt praktik på obekväm arbetstid ska vara möjlig och likvärdig utan att bekostas av skolpengen.

Villkoren för skolkort regleras i den överenskommelse som slutits mellan parterna i Kollektivtrafikmyndigheten Sörmlands Ägarråd 2016. Av den framgår att det beslutats om tre resor per dag på skolkortet.

Bildningsnämnden beslutade att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för att komplettera underlaget med en utredning av kostnader.