/

Publicerad: 18 jan 2019

Service- och tekniknämndens beslut den 17 januari 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 17 januari 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden

Nämnden valde representanter inom nedanstående arbetsgrupper:
Idrottsstrategisk grupp; Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M) och Joha Frondelius (KD)
Arbetsgrupp för offentlig miljö; Magnus Esko (S), Fredrik Norén (M), Roger Karlsson (MP)
Måltidsstrategisk grupp; Anneli Hedberg (S), Fredrik Hermelin (M), Claudia Grathwohl (C)Servicegrupp; Christer Ekstrand (S), Milos Smitran (M), Jöran Mathiesen (V)
Trafikgrupp; Leif Hanberg (S), Fredrik Norén (M), Mårten Grothérus (L)

Nämnden beslutade att under mandatperioden 2019-2022 tillsätta ovanstående arbetsgrupper och utse representanter till dessa samt att utöver dessa grupper, tillsätta styrgrupper i samband med strategiska ställningstaganden av större karaktär, exempelvis i samband med upphandlingar.

Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m. fl

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m.fl. I tidigare samrådsyttrande har förvaltningen erbjudit sin kompetens och erfarenhet vad gäller trädplantering samt hantering av dagvatten, vilket också mottagits positivt av samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för projektering av infrastruktur. Förvaltningen saknar beaktande av perspektivfrågor som barn-, och jämställdhetsperspektiv i handläggningen. I övrigt har förvaltningen inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Nämnden beslutade skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Remissvar ny grafisk profil

Kommunledningsförvaltningen genom IT- och kommunikationsavdelningen har lämnat förslag på ny grafisk profil för Katrineholms kommun.

Service – och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att en ny grafisk profil tas fram för Katrineholms kommun. Den bifogade förstudien uppskattas då den ger en bra bakgrund till behovet av förändring samt beskrivning av hur den föreslagna profilen fungerar kommunikativt samt grafiskt. Dock saknas en djupare beskrivning huruvida den nya grafiska profilen lyckas med uppdraget att förmedla vad den avser att förmedla. Här saknas inspel från verksamheter samt medborgare i Katrineholms kommun.

I förslaget samt i den bifogade förstudien tas ett bredare grepp kring den grafiska profilen och innefattar även särprofilering. Det skulle vara värdefullt att i förstudien få en total sammanställning av vilka särprofileringar som finns och vilka av dessa som är godkända. Samt vilka krav som kommer att ställas när befintliga godkända varumärken ska omprövas.

Nämnden beslutade att skicka yttrande till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.