/

Publicerad: 28 feb 2019

Service- och tekniknämndens beslut den 28 februari 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 28 februari 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Service- och tekniknämndens idépris 2018

För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret. 2018 års fokusområde var samarbete mellan enheter.

Backavallens arbetslag, enhet Sportcentrum, utsågs som vinnare av service- och tekniknämnden i det allmänna idépriset för genomförandet av idén om att anlägga ett skidspår runt Backavallen.

Thomas Rivander, enhet skog och natur, och Robert Henriksson, enhet mat

och måltider utsågs som vinnare av service- och tekniknämnden, av idépriset inom fokusområde för sina idéer om gemensamt arbetssätt.

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2019

Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2019 års fokusområde blir intern effektivitet.

Förvaltningen har i uppdrag att hitta effektiviseringar i verksamheten. Genom att arbeta smartare och hitta nya sätt att arbeta kan samma service eller bättre levereras till samma kostnad. För att klara uppdraget är varje arbetslag och medarbetares insats viktig och genom att lyfta fram intern effektivitet som 2019 års fokusområde kan idépriset sprida goda idéer om effektiviseringar eller nya arbetssätt i verksamheten och hjälpa förvaltningen att klara målet. Fokusområdet knyter även an till förvaltningens målbild om en effektiv, ansvarsfull och innovativ tjänste- och serviceleverantör.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta intern effektivitet som fokusområde för 2019 års idépriser.

Yttrande - samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen

Service- och tekniknämnden har tagit del av samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen. Service- och tekniknämndens ansvarsområden påverkas inte av ett genomförande av aktuell detaljplan. Nämnden har inga synpunkter på förslaget.

Service- och tekniknämnden beslutade enligt förvaltningens yttrande.

Remissvar lokala ordningsföreskrifter

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och föreslår i ett missiv en revidering av föreskrifterna.

Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av hyresbidrag till föreningar

PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar? PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård - och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar.

Service- och tekniknämnden hanterar inga specifika hyresbidrag sedan bestämmelserna för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde reviderades i service- och tekniknämnden, senast 2018-05-25. Däremot finns det ett antal iakttagelser i revisorernas revisionsrapport som bör beaktas och hanteras.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta yttrandet som sitt eget och vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.

Begäran om extra medel till investeringsprojekt-konstgräsplan

Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan Katrineholm” projektleds och styrs idag av samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen bistår projektet med kompetens vad gäller drift, skötsel samt föreningsdialog. Beslutad investeringsbudget för den nya konstgräsplanen i Katrineholm är sju miljoner kronor. I samhällsbyggnadsförvaltningens projekteringsarbete har det framkommit att kostnaderna för en ny konstgräsplan, förlagd i Värmbol, blir högre än budgeterat. Detta på grund av de rådande markförhållandena på utsedd plats, vad gäller exempelvis markens bärighet, förmåga att hantera ytvatten samt behov av belysning. Tillkommande kostnad för belysning av området hanteras genom omdisponering av förvaltningens befintliga investeringsmedel.

Service- och tekniknämnden beslutade att lämna ett förslag till kommunstyrelsen, för vidare hantering, att investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm” tillförs ytterligare 1,6 miljoner kronor på grund av kostnadsökningar, efter genomförd platsspecifik projektering samt upphandling.

Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden

Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta behöver service- och tekniknämndens revideras.

I samband med revideringen har förvaltningen identifierat behov av ytterligare tillägg av ansvarsområden i nämndens reglemente. För att tydliggöra nämndens olika ansvarsområden har även uppdatering av mer redaktionell karaktär utförts.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta uppdaterat reglemente för service- och tekniknämnden som sitt eget och lämnade det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Uppdaterad dokumenthanteringsplan, arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning, service- och tekniknämnden

Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av service- och tekniknämnden att under första kvartalet 2019 ge förslag på en uppdaterad dokumenthanteringsplan, arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning. Nuvarande styrdokument beslutades 2009 och är i behov av en uppdatering. Dokumenten behöver anpassas till ny lagstiftning, organisatoriska förändringar och förändrade ansvarsområden för nämnden.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta service- och teknikförvaltningens förslag till ny dokumenthanteringsplan inklusive arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning som sin egen.

Internkontrollredovisning

Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet enligt rådande interkontrollplan.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.

Internkontrollplan inklusive kontrollområden 2019

Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll bygger på kommunallagens bestämmelser om intern kontroll. Reglementet anger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Interkontrollplanen för 2019 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt säkerhetsmässiga kontroller. Interkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen.

Med anledning av PwCs granskning av kommunens hantering av hyresbidrag till föreningar föreslår service- och teknikförvaltningen ett nytt kontrollområde 2019. Det nya kontrollområdet Föreningsbidrag syftar till att säkerställa en fullgod internkontroll i bidragshanteringen. Sedan 2018 års internkontrollplan har ett kontrollområde tagits bort. Tidigare risker inom kontrollområdet Behörigheter bedöms nu som så låga att kontrollområdet kunnat strykas från planen. Som ett resultat av ett systematiskt arbete med internkontroll är riskvärdena generellt sett längre än tidigare år.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta service- och teknikförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019 som sin egen.

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2018

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2018. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott på totalt 467 tkr.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för service- och tekniknämnden. Nämnden begär att 19 180 tkr av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2019 och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Nämndens plan med budget

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2019 för service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan med budget 2019-2021 – Attraktionskraft & kompetensförsörjning ett starkare Katrineholm. Planen innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och verksamhetsförändringar, driftbudget för 2019 samt investeringsbudget för perioden 2019-2021.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2019.