/

Publicerad: 12 apr 2019

Service- och tekniknämndens beslut den 11 april 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 11 april 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Måltidspolitiska programmet 2020-2023

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Ett förslag till revidering av programmet har arbetats fram av förvaltningen under första kvartalet 2019. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet och kommunala pensionärsrådet för synpunkter och kommentarer.

Service- och tekniknämnden beslutade att förslaget till måltidspolitiskt program 2020-2023 ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt kommunala pensionärsrådet. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Idrottspolitiska programmet 2020-2023

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar.

Under första kvartalet 2019 har förvaltningen i dialog med den idrottstrategiska gruppen arbetet fram ett förslag till revidering av programmet. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten för synpunkter och kommentarer.

Service- och tekniknämnden beslutade att förslaget till Idrottspolitiskt program 2020-2023 ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten. Eventuella yttranden med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Yttrande-samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun

Sörmland vatten har bjudit in till samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun. Kommunens renhållningsordning består av föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Föreskrifterna reglerar hur avfallet ska hanteras i kommunen. Avfallsplanen innehåller de mål kommunen har för avfallshantering samt åtgärder som anger hur man ska arbeta för att nå målen. Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som uppdateras med jämna mellanrum. Föreslagna revideringar återfinns endast i föreskrifterna, vilket innebär att avfallsplanen föreslås vara oförändrad.

Service- och teknikförvaltningen är ansvarig fastighetsförvaltare för 35 av kommunens fastigheter, de flesta med anknytning till förenings- och fritidsverksamhet. Tillhörande förvaltningens fastigheter finns abonnemang för hantering av avfall. I de fall där förslaget på reviderade föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun medför högre frekvens av hämtning/tömning av avfall eller högre krav på sortering av avfall, medför det ökade kostnader för förvaltningen, vilket behöver hanteras i kommande budgetarbete.

Service- och teknikförvaltningen bedriver också måltids- och idrotts/fritidsverksamhet i det kommunalägda fastighetsbolaget KFABs lokaler. Där påverkas fastighetsägaren (KFAB) i första hand av eventuella fördyrningar som de reviderade föreskrifterna kan medföra. Detta är något som kan påverka framtida hyreskostnader för service- och teknikförvaltningen. Även detta behöver beaktas i kommande budgetarbete.

Service- och tekniknämnden ställde sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till Sörmland Vatten och Avfall AB.

Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat

På kommunstyrelsen sammanträde den 27 mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen under ärende Ekonomi i balans 2019, nämnderna att vidta åtgärder för att nå resultatet, ekonomi i balans 2019.

Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunens ledningsgrupp är överens om att åtgärder på 20 mnkr måste vidtas av nämnderna exklusive vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Ett rimligt sätt att fördela ut besparingen är den ekonomiska ramen för respektive nämnd som fördelningsnyckel. För service- och tekniknämnden är summan på besparingar 1,7 mnkr. Med dessa åtgärder och med den kännedom som finns idag bör kommunen klara sin ekonomi under 2019.

Service- och tekniknämnden beslutade att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram förlag på åtgärder för att nå ett positivt resultat om 1,7 mnkr 2019. Uppdraget ska återrapporteras med förslag på åtgärder till service- och tekniknämndens sammanträde i maj 2019.