/

Publicerad: 24 apr 2019

Bildningsnämndens beslut den 23 april 2019

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport mars 2019

För årets första månader redovisas en positiv avvikelse på 10 342 tkr. Denna förklaras av att kostnader för måltider, städ och vaktmästeri ännu inte har debiterats. Kostnaderna har inte heller bokats upp i månadsbokslutet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna ekonomisk rapport för mars 2019.

Ekonomi i balans 2019

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas.

Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen.

Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat. Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr.

I åtgärdsplanen redovisas de föreslagna och tidigare beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat på 14,1 mnkr vid årets slut. Åtgärderna delas upp i nya åtgärder och beslutade åtgärder.

Bildningsnämnden beslutade att anta föreslagen åtgärdsplan.

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022

Bildningsnämnden beslutade 2018-12-11 om nuvarande delegationsordning att gälla från och med 1 januari 2019. Bildningsförvaltningen föreslår nu några tillägg i kommentarskolumnen för ärendetypen ”Åtgärder mot kränkande behandling” (sidan 7) och ärendetypen ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete” (sidan 12).

Bildningsnämnden beslutade att godkänna reviderad delegationsordning.