/

Publicerad: 21 maj 2019

Beslut i korthet- kommunfullmäktige den 20 maj 2019

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Entledigande och val av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt KS/2019:172

 • Kommunfullmäktige entledigade Olof Carlsson (V) från uppdraget som nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt från och med 2019-05-31.
 • Kommunfullmäktige valde Thomas Halvarsson (V) som ny nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt för tiden från och med 2019-06-01 till och med 2019-12-31.

Val av suppleanter till KFV Marknadsföring KS/2019:75
Kommunfullmäktige nominerade Mia Melvinsson och Andreas Nord till suppleanter i KVF Marknadsföring.

Val av styrelse till Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) KS/2019:196 Kommunfullmäktige utsåg följande ledamöter till styrelsen för stiftelsen för Installatörernas Utbildningscentrum som längst fram till och med maj 2023:

 • Lars Härnström (M) - ordförande (Katrineholms kommun)
 • Johan Söderberg (S) - vice ordförande (Katrineholms kommun)
 • Inger Fredriksson (C) - ledamot (Katrineholms kommun).
 • Anne-Lee Bertenstam - ledamot (SKVP)
 • Erik Österlund - ledamot (Svensk ventilation)
 • Johan Mossling - ledamot (IN)

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden KS/2018:478

 • Kommunfullmäktige entledigade Petri Henriksson (L) från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
 • Kommunfullmäktige utsåg Sylvia Clason (L) som ersättare i bildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden KS/2018:486

 • Kommunfullmäktige entledigade Emilia Tennmyr (C) från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
 • Kommunfullmäktige utsåg Ann-Charlotte Olsson (C) som ny ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2022.
 • Kommunfullmäktige utsåg Sten Holmgren (C) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2022.

Val av röstombud och ersättare till Hjälmarens vattenvårdsförbund

 • Kommunfullmäktige utsåg Michael Hagberg (S) till ordinarie röstombud i Hjälmarens vattenvårdsförbund
 • Kommunfullmäktige utsåg Martin Edgélius (M) till ersättare i Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland KS/2019:124
Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen" KS/2018:302
Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har inkommit med en motion om att införa ”Rättviksmodellen”. Motionärerna yrkar:

- Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande.

Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm KS/2019:101
Interpellation besvarades.

Interpellation med svar om hur Katrineholm hanterar återvändande IS-terrorister KS/2019:126
Interpellationen fick framställas och besvarades.

Interpellation med svar om vräkning av barnfamiljer KS/2019:136
Interpellation fick framställas och besvarades.

Interpellation med svar om antalet avdelningar inom förskolan i Katrineholm KS/2019:150
Interpellation fick framställas och besvarades.

(Bordlagd) Interpellation med svar om antalet avdelningar inom förskolan i Katrineholm KS/2019:150
Interpellationen fick framställas och besvarades.

Fråga om säkerheten vid fullmäktigemöten KS/2019:201
Frågan fick framställas och besvarades.

Interpellation med svar om revisorernas synpunkter på hyresbidragen KS/2019:167
Interpellationen fick framställas och besvarades.

Interpellation med svar om säker gång- och cykelmiljö KS/2019:177
Interpellationen fick framställas och besvarades.

Nya motioner som väcktes under samanträdet:

 • motion om tillgänglig lek i parken KS/2019:151
 • motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0 KS/2019:153
 • motion om undvik vilseledande marknadsföring KS/2019:158
 • motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstsutförare på katrineholm.se KS/2019:166

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Meddelanden
Kommunfullmäktige beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

Ny interpellation som väcktes under sammanträdet:
Interpellation ställd av Inger Fredriksson (C) till vård-och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) med frågan:

- är det möjligt att pröva intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm?

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick framställas och kommer besvaras i kommande sammanträde i kommunfullmäktige.