/

Publicerad: 24 maj 2019

Service- och tekniknämndens beslut den 23 maj 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 23 maj 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande angående granskning av plan, förslag till detaljplan för Bäverstigen

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingar avseende förslag till detaljplan för Bäverstigen. Efter genomfört plansamråd har bland annat en dagvattenutredning och en naturinventering genomförts vilket kompletterat planbeskrivningen med LOD-lösningar, avrinningsområden och beskrivning hur omhändertagande av dagvatten från gata ska hanteras.

Planförslaget innebär utökade uppdrag vad gäller drift och skötsel av infrastruktur, naturområden och dagvattenåtgärder som till exempel dagvattenmagasin och diken. Kostnader för detta behöver avsättas och hanteras i kommande budgetarbete.

För att effektivisera framtida kostnader för drift- och underhåll förespråkar service- och teknikförvaltningen en enhetlig teknisk standard avseende infrastruktur och dagvattenåtgärder som används vid utbyggnationer och exploateringar.

Service- och tekniknämnden antog yttrandet som sitt eget och skickar det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun

Efter att service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun.

En arbetsgrupp bestående av representanter från service- och teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFV-marknadsföring har tillsammans gjort en inventering och genomlysning av befintliga anslags- och informationstavlor.

Arbetsgruppen gjorde en avrapportering i service- och tekniknämnden i december 2018 och fick där i uppdrag att arbeta vidare utifrån fyra olika utvecklingsområden.

Arbetsgruppen har tagit fram förslag till nya anvisningar för kommunens anslagstavlor. Anvisningarna har förenklats och fått ett mer tillgängligt språk.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta anvisningarna för anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun.

Åtgärder för att nå ett positivt resultat

På kommunstyrelsen sammanträde i mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen nämnderna att vidta åtgärder för att nå resultatet, ekonomi i balans 2019. Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att till sammanträdet i maj återrapportera samt ta fram förlag på åtgärder för att nå ett positivt resultat om 1,7 mnkr 2019.

Service – och teknikförvaltningen föreslår att arbeta med åtgärder inom nedanstående områden för att nå ett positivt resultat om 1,7 mkr.

  • Personalresurser
  • Service och tjänster
  • Övriga kostnader
  • Sjukfrånvaro
  • Personalkringkostnader

Service – och teknikförvaltningen bedömer att med åtgärderna kunna lämna ett positivt resultat för 2019 om 1,7 mkr.

Service och tekniknämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder med undantag förslaget om stängning av Malmgårdens restaurang.