/

Publicerad: 18 jun 2019

Beslut i korthet- kommunfullmäktige den 17 juni 2019

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (KS/2019:208)

  1. Kommunfullmäktige beslutade att anta redovisat förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet.
  2. Taxan gäller från den 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska tillämpas från den 1 januari 2020.

Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden (KS/2019:207)

Kommunfullmäktige beslutade att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.

Giltighetstid för anvisningsdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun (KS/2019:132)

Kommunfullmäktige beslutade att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun till och med 2022-12-31

Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för Katrineholms förtjänsttecken m.m. (KS/2019:194)

Kommunfullmäktige beslutade att giltighetstiden för styrdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023.

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen (KS/2019:146)

Kommunfullmäktige beslutade att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KS/2019:202)

Kommunfullmäktige beslutade att utfärda borgensåtagande gentemot Katrineholm Vatten och Avfall AB om 624 000 000 kronor.

Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB (KS/2019:152)

Kommunfullmäktige beslutade att lägga årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland (KS/2019:171)

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (KS/2019:191)

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion "rätt till deltid" (KS/2018:337)

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion om ”rätt till deltid” där motionären yrkar:

”Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.”

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen om ”rätt till deltid” med hänvisning till personalutskottets yttrande.

Svar på motion om Bättre brandberedskap (KS/2018:339)

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion om bättre brandberedskap där motionären yrkar:

”Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie beredskap.”

Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad med hänvisning till det remissvar som inkommit från Västra Sörmlands Räddningstjänst samt kommunledningsförvaltningens beredning.

Svar på motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun (KS/2019:158)

Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har inkommit med en motion om att undvika vilseledande markandsföring av Katrineholms kommun i vilken motionärerna yrkar:

”Vi yrkar att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att minska risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.”

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens beredning.

Svar på interpellation om det är möjligt att pröva intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm (KS/2019:206)

Interpellation ställd av Inger Fredriksson (C) till vård-och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) med frågan:

- är det möjligt att pröva intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm?

Interpellationen fick framställas och besvarades.

Nya motioner som väcktes under samanträdet:

  • Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer (KS/2019:230)

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.