/

Publicerad: 20 jun 2019

Beslut i korthet- Kommunstyrelsen den 19 juni 2019

 Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland (KS/2019:200)Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Årets resultat uppgår till 239 tkr.

Kommunstyrelen beslutade föreslå kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2018, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland (KS/2019:199)
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna rörande fastställande av 2020 års budget. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2020 är sammanlagt på 16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2019.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2020 samt att kommunens medlemsinsats på 466 240 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2020.

Svar på motion om bostäder på landsbygden (KS/2018:380)
Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om bostäder på landbygden. I motionen lämnas följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.”

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till KFABs yttrande och samhällsbyggnadsförvaltingens bedömning.

Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter.(KS/2018:359)
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen lämnas följande yrkande:

”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa lärarassistenter.”

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till bildningsnämndens beredning.

Delrapport för ökad övergång till egen försörjning (KS/2019:169)
Den 26 april inkom Viadiddaktnämnden med delrapporten ”Ökad övergång till egen försörjning”. Delrapporten är en del av det särskilda uppdrag socialnämnden och Vidaidaktnämnden gavs i och med övergripande plan med budget 2019-2021. Målet med det särskilda uppdraget är att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd. Utgångspunkten för uppdraget är den utredning som genomförs för att stärka arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningstagare.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga delrapporten ”Ökad övergång till egen försörjning” till handlingarna.

Yttrande över SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (KS/2018:548)
Styrelsen för Sveriges kommuner och landstring (SKL) har inkommit med en begäran om kommuners ställningstagande gällande en rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

  1. Kommunstyrelsen beslutade att anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter med hänvisning till vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
  2. Kostnaden för ett eventuellt införande av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter hanteras i budgeten för respektive år 2020-2024.

Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 2019 (KS/2019:224)
Föreningen Katrineholmsrevyn har den 6 juni inkommit med en bidragsansökan om 100 000 kronor. Bidraget ska användas för att kunna arrangera en revyföreställning strax efter årsskiftet 2020.

  1. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 100 000 kronor till Katrineholmsrevyn.
  2. Efter genomfört evenemang ska Katrineholmsrevyn inkomma med en ekonomisk sammanställning.

Yttrande Gemensam Utvecklingsplan Fyra Mälarstäder (KS/2019:135)
Katrineholms kommun har delgetts möjligheten att yttra sig gällande remissärendet ”Gemensam Utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder”. Utvecklingsplanen är framtagen gemensamt av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.

Samhällsbyggnadsförvaltingen bedömer att Katrineholms kommun inte har något emot att samverkan sker inom och mellan kommuner och regioner, all utveckling och samverkan är till fördel för hela Stockholms/Mälardalsregionen. Katrineholms kommun ställer sig dock frågande till varför den gemensamma utvecklingsplanen inte innehåller något om samverkan med angränsande kommuner till fyra Mälarstäder då remisshandlingen tillsänts Katrineholms kommun för remissvar. Att väva in även angränsande kommuner i den gemensamma utvecklingsplanen skulle ge utvecklingsplanen en ytterligare dimension och skapa ännu bättre förutsättningar för de framtagna fokusområdena.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt egna.

Näringslivsråd 2019-2020 (KS/2019:63)
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2019-2022. Patrik Andersson, Ericsbergs Säteri AB, utsågs då att ingå i näringslivsrådet under perioden 2019-2020, men han har nu begärt sig entledigad från detta. Caroline Bonde, Ericsbergs Säteri AB, föreslås utses i hans ställe.

Kommunstyrelsen beslutade att Caroline Bonde, Ericsbergs Säteri AB, ersätter Patrik Andersson, Ericsbergs Säteri AB, i näringslivsrådet fram till år 2020.