/

Publicerad: 20 jun 2019

Service- och tekniknämndens beslut den 20 juni 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 20 juni 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen ska subventionera lunchkuponger för våra fattigpensionärer.

Kommunen har flera seniorrestauranger som är öppna för allmänheten och där finns det möjlighet för alla pensionärer att äta lunch. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för tillagning av maten på dessa restauranger. Kommunen kan inte göra bedömning av definition fattig pensionär utan priset gäller för alla pensionärer. Därav föreslår förvaltningen att avslå motionen.

Service- och tekniknämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk och ny praxis.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0

Kommunen kommer att göra en stor miljö och klimatsatsning under de kommande åren på Backavallen med bland annat en ny arena för vintersporter och evenemang. Projektet leds av projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen i projektgrupp tillsammans med service- och teknikförvaltningen som är driftansvarig. För projektet, Backavallen 2.0 behöver en politisk styrgrupp utses. Presidiet i service- och tekniknämnde föreslås ingå i styrgruppen.

Service- och tekniknämnden beslutade att tillsätta en styrgrupp för projekt Backavallen 2.0 och att välja nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande att ingå i styrgruppen.