Om webbplatsen

Läs om hur Katrineholms kommun använder cookies och Dataskyddsförordningen, GDPR, samt arbetet med digital tillgänglighet.
Tillgänlgighetskontroll

Dataskyddsförordningen, GDPR

Katrineholms kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen).

Här berättar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgift kan alltså vara ditt namn, personnummer, fotografi, IP-adress, mejladress med mera.

Personuppgiftsansvariga – de som hanterar personuppgifter

I Katrineholms kommun är nämnderna och kommunstyrelsen personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds/styrelsens verksamhet. Här finns information om kommunens olika nämnder och vilken verksamhet de har.

Varför behandlas personuppgifter?

Katrineholms kommun behandlar personuppgifter för att utföra uppgifter som ingår i kommunens uppdrag som bland annat innefattar följande verksamheter:

  • vård- och omsorg
  • socialtjänst
  • förskola, grund- och gymnasieutbildning
  • samhällsbyggnad, exempelvis bygglov
  • kultur och evenemang
  • vuxenutbildning och arbetsmarknadsarbeten
  • genomföra politiska sammanträden
  • genomföra allmänna val
  • sprida information till invånarna

Varje behandling ska ha ett specifikt syfte och utföras med stöd av minst ett av de lagliga krav som anges i dataskyddsförordningen. I flertalet fall stöds behandlingen av att det utgör ett allmänt intresse eller är myndighetsutövning, men det kan också vara genom ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning (rättslig förpliktelse). Ibland stöds behandlingen på ett samtycke från personen som berörs. Om vi har behandlat dina personuppgifter med stöd av samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka samtycket för att vi ska upphöra med behandlingen. Eftersom kommunen följer lagar som reglerar hur vi får hantera allmänna handlingar, till exempel Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen kan vi behöva spara dina personuppgifter längre än du önskar.

Hur behandlar kommunen personuppgifter?

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera eller handlägga ditt ärende samlas in och behandlas. Personuppgifterna kan antingen hämtas in eller lämnas vid direktkontakt med dig eller genom att kommunen samlar in uppgifterna från en annan myndighet eller offentlig källa. Till exempel registreras personuppgifter hos oss när du ansöker om förskoleplats, ekonomiskt bistånd eller bygglov.

Om kommunen ska påbörja en ny behandling av personuppgifter i stor omfattning och det berör särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter som uppgifter om politiska åsikter, religion, hälsa eller sexuell läggning) ska en konsekvensbedömning göras innan behandlingen påbörjas.

Dina personuppgifter lämnas endast till dem som behöver dessa för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt kommunen. Med stöd av Tryckfrihetsförordningen kan det också förekomma att dina personuppgifter lämnas ut till den som begär ut allmänna handlingar.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter kräver behandling utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats så att mottagarna behandlar personuppgifterna i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för att fullgöra det avsedda ändamålet. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras längre än så. Mer information om lagring av personuppgifter i det enskilda fallet får du av den som är personuppgiftsansvarig, nämnd/kommunstyrelse, och som behandlar dina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer i vissa fall att hanteras av ett personuppgiftsbiträde. Det kan exempelvis vara en systemleverantör, som behöver tillgång till våra system vid support. I de fall ett biträde används ska avtal upprättas mellan den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, och biträdet. Avtalet reglerar hur biträdet får behandla personuppgifterna och att det ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Om ett biträde används kan du alltid kontakta den personuppgiftsansvarige för att få kontaktuppgifter till biträdet.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Katrineholms kommun överförs alltid informationen samt personuppgifter till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Om du skickar e-post till kommunen rekommenderar vi att du inte inkluderar känsliga uppgifter eller personnummer i ditt meddelande.

Rättigheter för dig som lämnar personuppgifter till Katrineholms kommun

Har du frågor om vilken information vi sparar, vilka rättigheter du har eller vad som finns sparat om dig? Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Katrineholms kommun behandlar, ett så kallat registerutdrag. Du kommer bli ombedd att legitimera dig för att få ut uppgifterna. Ta kontakt med Katrineholms kommuns kontaktcenter om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter hittar du här

Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade, att invända mot behandlingen eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig. Det sker dock om det finns stöd för det i lag, till exempel de lagar som reglerar hur vi hanterar allmänna handlingar.

Du kan invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande, exempelvis ett automatiserat avslag på en ansökan. I vissa fall har du också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. I så fall kan vi vara skyldiga att underlätta en sådan överflyttning. Kontakta den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, för information om detta.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta:

Therese Jigsved
Hon nås på:
Telefon: 047-239 10 16
Mejl: dataskydd@sydarkivera.se

Anser du att Katrineholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta dataskyddsombudet eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.