Avslutade projekt

Dessa projekt har avslutats.

Projekt: React EU Ung comeback

React EU Ung comeback är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, som en del av EU:s hantering av Covid 19-pandemin. Projektet riktar sig till unga som har gått ut gymnasiet med ett studiebevis, men inte har fått någon gymnasieexamen eftersom de saknar godkänt betyg i alla ämnen.

Ungdomstorget är navet för projektet som startade 1 april 2022 och avslutas 30 april 2023. Efter den 1 februari 2023 finns det ingen möjlighet att ta emot nya deltagare.

Så fungerar det

 • Stödet är kostnadsfritt
 • Tillgång till funktioner som studie- och yrkesvägledare, lärare och coach
 • Ungdomarna får stöttning att hitta rätt studieteknik, sätta upp mål och strukturer, för att lyckas i sina studier mot tentamen i de olika ämnena.

Vem kan delta?

Ungdomar som har gått ut gymnasiet med studiebevis under 2020, 2021 eller 2022 och är under 24 år.

Finansiering

React EU Ung comeback finansieras av Europeiska socialfonden.

Projekt: Fogelstadkvinnor på 2020-talet

Projektet erbjuder utrikesfödda kvinnor möjlighet att utbildas i Fogelstadkvinnornas anda för att snabbare och lättare kunna bli delaktiga i det svenska samhället. Projektet startade 1 augusti 2020 och sträcker sig till 31 december 2022. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt.

Lära sig svenska

En av de viktigaste delarna i kvinnornas integrering är att erövra det svenska språket. Språkinlärningen kommer att ske genom suggestopedimetoden där man använder alla sinnen i inlärningen.

Genom arbetet med suggestopedimetoden i projektet förväntas vägen till tillräckliga språkkunskaper bli snabbare vilket gynnar såväl den enskilda individen, familjen och hela det sociala och ekonomiska samhällsystemet.

Teman som projektet kommer att fokusera på:

 • Språkinlärning med suggestopedimetoden
 • Hälsa och livsstil
 • Samhällsorientering
 • Jämställdhet
 • Icke-diskriminering och snabbare integrering i arbetslivet och svenska samhället

Även frågor som rör jämlikhet, barnuppfostran, könsroller, föreningsliv och politiskt inflytande blir en integrerad del av projektets metoder under genomförandefasen. De här olika frågorna är desamma som Medborgarskolans svenska kvinnor arbetade med för nästan hundra år sedan.

 • Få större kunskap i svenska. Vi tränar på att tala, läsa, skriva och lyssna på många olika sätt. Du får även möjlighet att skriva nationella prov då du har uppnått nivån för att kunna bli godkänd på de olika nivåerna.
 • Få större möjlighet till fortsatt utbildning och arbete.
 • Få större kunskap i omvärlds- och samhällsorientering. Hur är det att leva i Sverige?
 • Få större möjlighet att känna delaktighet, tillhörighet och samhörighet i samhället. Du är viktig och behövs för din familj, närsamhället och Sverige.
 • Kvinnor från olika länder och kulturer möts, utbyter erfarenheter och idéer. Vi diskuterar viktiga och aktuella frågor.
 • Få större kunskap om demokrati och jämställdhet.
 • Friskvård
 • Föräldrakurs

För hundra år sedan var det de svenska kvinnorna som behövde utbildas i medborgarskap för att bli jämställda och delaktiga i uppbyggnaden av det svenska samhället. Av tradition stod många kvinnor utanför arbetsmarknaden. Idag har många av de utrikesfödda kvinnorna en liknande livssituation som de svenska kvinnorna hade då, när det gäller jämställdhet och möjlighet till egen försörjning. Därför erbjuder projektet utrikesfödda kvinnor möjlighet att utbildas i Fogelstadkvinnornas anda för att snabbare och lättare kunna bli delaktiga i det svenska samhället.

Yvonne Nyberg, projektledare
070 469 18 02
yvonne.nyberg@viadidakt.se

Karin Pettersson, projektmedarbetare
072 249 72 24
karin.pettersson@viadidakt.se

Projekt: Kompetens inför framtiden

Kompetens inför framtiden är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig främst till industriföretag i Katrineholm och Vingåker. Projektet startade i juni 2020 och sträcker sig till 31december 2022. Syftet är att stärka kvinnors och mäns konkurrenskraft på arbetsmarknaden samt ge företagen den kompetens som är nödvändig i en tid av förändringar. Projektet har fem olika spår för kompetensutveckling:

 • Korta praktiska kurser
 • Teoretiska företagsanpassade kurser
 • Insatser mot Industri 4.0
 • Utbildningar mot branscher med rekryteringsbehov
 • Företagsutveckling

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt.

EU:s logotyp som flagga

Projektet vill bidra till att människor och företag får rätt utbildning och kompetensutveckling för att förhoppningsvis ta sig igenom en tid av kris orsakad av Coronapandemin. Företag som har varslat eller permitterat personal eller som eventuellt måste göra det framöver kan ta tillfället i akt och erbjuda kompetensutveckling för sina anställda så att både personer och företag står bättre rustade med ny kompetens när krisen är över.

Idén är även att företag som vill utveckla sig mot Industri 4.0 i och med insatser från projektet ska kunna få bättre förutsättningar för att göra detta.

Kortsiktigt och långsiktigt behov

Under projektets Analys- och planeringsfas har Industriföretag i Katrineholm och Vingåker kontaktats för en kartläggning av kompetensbehov och det är tydligt att det finns två olika behov; ett kortsiktigt med ett antal kortare praktiska utbildningar för att möta upp akuta behov; och ett mer långsiktigt behov som riktar sig till att stå bättre rustade inför det teknikskifte som står för dörren. Angående de långsiktiga behoven av kompetens riktat mot digitalisering och automatisering har analysen påvisat nödvändigheten av att under projektets genomförandefas fortskrida med analysen i form av nulägesanalys och implementering av digitaliseringsstrategier på relevanta företag. För att företagen ska kunna tillgodose sina behov av långsiktig strategisk kompetensutveckling behöver de även få verktyg för att kunna tillvarata kompetens och så vidare och därför ska ett spår mot Företagsutvecklings finnas med.

Horisontella principer

Projektet arbetar med utgångspunkt i att människor är kapabla och kompetenta. Projektets alla verksamheter kommer vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer genom skapande av förutsättningar utifrån individers behov och öppenhet för förändringar i syfte att öka tillgänglighet och delaktighet. Projektet kommer att ha nolltolerans mot alla former av våld och förtyck. Alla delaktiga i projektet ska vara uppmärksamma och agera gemensamt om våld, förtryck, mobbning eller härskartekniker förekommer eller misstänks förekomma.

Projektets genomförandefas avslutades 31 oktober 2022 och inga fler utbildningsinsatser genomförs i projekt Kompetens inför framtiden.

20 företag och 320 anställda har genomfört följande insatser mellan juni 2020 och oktober 2022:

 • Brandfarliga/Heta arbeten
 • Liftutbildning
 • Truckutbildning
 • Traversutbildning
 • Arbetsmiljöutbildning BAM
 • Utbildning i Entreprenadjuridik
 • Serviceledarutbildning
 • Projektledarutbildning
 • Bas P och Bas U
 • Fallskyddsutbildning
 • Nya el-installationsreglerna
 • Teoretisk utbildning inom CNC
 • Skötsel av elektriska anläggningar
 • Elsäkerhet vid arbete
 • Kontroll före idrifttagning
 • Teamutveckling för ledningsgrupp
 • Företagsekonomi för icke-ekonomer
 • Ny som chef
 • Leda utan att vara chef
 • Grundläggande försäljning
 • Ledarskap för chefer och ledare
 • Härdplastutbildning
 • Utbildning i Office-programmen
 • Arbetsrätt
 • Ritningsläsning bygg
 • Kvalitet- och Miljöansvarig
 • Power BI
 • El för mekaniker
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Säkra lyft
 • Affärsjuridik
 • Excel-utbildning
 • KAM
 • ADR 1.3
 • Att driva projekt
 • Föreläsning mot Industri 4.0
 • Coachande samtal med Studie- och yrkesvägledare

Projektet uppstod i samband med att Coronakrisen ledde till att näringslivet blev hårt ekonomiskt drabbat. Sörmland var ett av landets mest drabbade områden med högt antal varsel och permitteringar. Redan innan krisen var Sörmland ett område med hög arbetslöshet, höga sjukskrivningsantal och låg utbildningsnivå.

Mot ökad digitalisering och automation

Den ekonomiska krisen leder till ett påskyndat teknikskifte mot ökad digitalisering och automation. Det innebär att om inte initiativ till kompetensutveckling och utbildning tas kommer ännu fler att bli arbetslösa på grund av bristande kompetens.

Har ditt företag permitteringar eller varsel eller behöver kompetensutveckling för att klara en tid av förändring? Då är du välkommen att höra av dig till projektledare Malin Hellmér på malin.hellmer@viadidakt.se och berätta mer om dina kompetensbehov.

För att vara med i projektet Kompetens inför framtiden ska ditt företag finnas i Katrineholm eller Vingåker och helst verka inom området industri.

* Projektet är nu avslutat men det går bra att kontakta Malin Hellmér om du och ditt företag har behov av utbildning eller kompetensutveckling så ser vi på Campus Viadidakt vad vi kan hjälpa dig med.