Kamerabevakning

På Duveholmsgymnasiet, Katrineholms Tekniska College och Lindengymnasiet kamerabevakas gemensamma ytor.

Skåpsutrymmen, vissa korridorer på skolan samt båda ljusgårdarna på Duveholmsgymnasiet och KTC är kamerabevakade och personuppgifter behandlas i samband med kamerabevakningen.

Syftet med kamerabevakningen på Duveholmsgymnasiet och KTC är att förebygga och förhindra skadegörelser, våldshandlingar, bränder och stölder.

På Lindengymnasiet kamerabevakas utrymmet utanför Vaktmästare/IT och insidan/utsidan av Handelsboden. Området vid Gårdshusets entré, skåpsutrymmet och uppehållsyta för elever är även kamerabevakat. Personuppgifter så som rörlig bild behandlas i samband med kamerabevakningen. Det finns tydlig information på de platser där kamerabevakning sker.

Syftet med kamerabevakningen på Lindengymnasiet är att förebygga skadegörelse, våld och stölder samt att öka tryggheten på skolan och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Kamerorna är placerade så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. 

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen på samtliga gymnasieskolor är allmänt intresse - för att kunna bedriva skolverksamhet och garantera trygghet och studiero för eleverna enligt skollagen.

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt § 22 kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Ett begränsat antal personer har tillgång till inspelat material, som vid behov kan lämnas till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet.

Det är bildningsnämnden i Katrineholms kommun som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen av detta område. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, eller begära radering av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud vid frågor gällande behandling av dina personuppgifter på dataskydd@sydarkivera.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten via imy@imy.se.