/

Bygglov

 

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov. Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning som hjälper dig med råd och upplysningar om du ska bygga nytt, bygga till, göra markförändringar, riva en byggnad med mera.

Här hittar du våra blanketter för bygglov med mera. Du kan välja att använda våra e-blanketter som du fyller i digitalt, eller skriva ut blanketten på egen hand. Vi kan även skicka blanketter till dig om du önskar.

Blanketter


E-blankett

Blankett (PDF)

Ansök om bygglov
Dessa blanketter använder du för
att ansöka om bygglov, marklov,
rivningslov med mera.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Förhandsbesked
Dessa blanketter använder du för
att ansöka om förhandsbesked.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Strandskyddsdispens
Dessa blanketter använder du för
att ansöka om strandskyddsdispens.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Anmälan - ej bygglovspliktig åtgärd
Här anmäler du åtgärder som inte
kräver bygglov. Det kan handla om
installation av eldstad (kamin), ändring av
planlösning, VA-anslutning, Attefallshus med mera.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Kontrollansvarig
Dessa blanketter använder du för
att göra en anmälan om kontrollansvarig.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Skylt/ljusanordning
Dessa blanketter använder du för
att ansökan om lov för skylt eller ljusanordning.

Ansök härlänk till annan webbplats

Ansök härlänk till annan webbplats

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Ibland måste du göra en anmälan till oss även om du inte behöver bygglov. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Du kan behöva bygglov om du ska:

 • bygga nytt,
 • bygga till,
 • ändra byggnadens användningssätt (till exempel ändra från kontor till bostad, eller från butik till restaurang),
 • ändra fasaden, till exempel måla om till en ny kulör eller byta taktäckningsmaterial och ändra på fönster och dörrar,
 • sätta upp skylt, plank eller mur.

Du kan också behöva lov om du ska:

 • riva en byggnad eller del av byggnad samt flytta en byggnad till en annan plats. (Rivningslov)
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla ut så att marknivån väsentligt ändras. (Marklov)

Ta hjälp av vår bygglovsguide

Med hjälp av vår bygglovsguide får du stöd och hjälp om hur du söker bygglov och hur bygglovsprocessen fungerar.

Här hittar du vår bygglovsguidelänk till annan webbplats

En del åtgärder får du göra utan att du behöver ansöka om bygglov. Här behöver du istället göra en anmälan om ej bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats. Det är i stort sätt samma handlingar som ska skickas in som i ett bygglov. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du får börja bygga. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Attefallshus

 • Du som har ett en-eller tvåbostadshus får bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter.
 • Attefallshus är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Attefallshuset ska byggas i närheten av ditt en- eller tvåbostadshus och måste vara fristående. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter. Huset ska placeras 4,5 meter från din tomtgräns om inte din granne ger tillåtelse till annat. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Tillbyggnad

 • Du som har ett en-eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än bostadshusets taknocksnöjd.
 • Tillbyggnaden är bygglovsbefriade men kräver alltid en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget.
 • Om tillbyggnaden sker näramare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om din granne är en gata, park eller kommunal mark krävs det bygglov för byggnationen.

Takkupor

 • Du som har ett en-eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. De får inte innebära något ingrepp i den bärande kontruktionen.
 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till samhällsbyggnads-förvaltningen och invänta startbesked.

Inreda ytterligare en bostad

 • Du som har ett en-eller tvåbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad. Bostaden ska innehålla alla funktioner och vara tillgänglig och brandsäker.
 • För att åtgärden ska klassas som bygglovsfri får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 • Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till samhällsbyggnads-förvaltningen och invänta startbesked.

Övriga åtgärder som kräver anmälan

 • Du vill göra en ändring i byggnadens bärande konstruktion.
 • Du vill installera eller göra ändringar i hissar, eldstäder, rökkanaler, anordnngar för ventilation, vatten och avlopp.
 • Du vill göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad.

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal, eller gör en väsentlig förändring av en sådan, ska du göra en anmälan om ej bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats.

Din anmälan ska innehålla:

 • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Prestanadadeklaration
 • Kontrollplan

Har du flera byggnader på din fastighet?

Då behöver du även skicka med en situationsplan där du ska markera vilket hus eldstaden ska installeras i.

Ska du installera en ny skorsten?

Då behöver du även skicka med en fasadritning där du skalenligt ritar var skorstenen ska placeras. En skalenlig ritning innebär att förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens med den skala som anges på ritningen. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är lika med 100 cm i verkligheten.

Tänk på det här!

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som ska skickas in för att du ska få ett slutbesked. För att du ska få börja använda eldstaden måste den dessutom vara besiktad av en sotare samt ha ett slutbesked.

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen.

 


Det här gäller

Strandskyddet gäller inom 100 meter från vattendrag och sjöar. Där är det byggnadsförbud om det inte finns en detaljplan som säger annat. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens (tillstånd) från förbudet, en strandskyddsdispens. Endast om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Du ansöker om dispens hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och ditt projekt.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att:

 • bygga nytt,
 • ändra befintliga byggnader eller dess användning,
 • utöka sin privata zon på mark som är tillgänglig för allmänheten genom exemplevis möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter,
 • gräva eller förbereda för byggnationer,
 • uppföra bryggor, prirar, vägar och parkeringsplatser,
 • muddra eller fälla träd.

Ansök om strandskyddsdispens

Att ansöka om dispens innebär att du söker om tillstånd från Katrineholms kommun att avvika från aktuell lagstiftning. Här ansöker du om strandskyddsdispens.  

Attefallshus och friggebodar

Om du planerar att bygga bygglovsfria komplementbyggnader, så kallade Attefallshus eller en friggebod, inom strandskyddat område, kräver det fortfarande att du ansöker om strandskyddsdispens.

Här får du exempel på bygglovshandlingar som du ska skicka in tillsammans med din ansökan/anmälan. Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi tar emot handlingar i pappersform (inte större än A3-format) samt i digitalt PDF-format.

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Övriga handlingar kan efterfrågas. Allt beror på ärendets karaktär.

Vi arbetar även med att granska att regler och beslut följs inom plan-och bygglagen. Det här arbetet kallas för tillsyn.

Exempel på tillsynsärenden och områden

 • Olovligt byggnade
 • Ovårdad tomt
 • Ovårdade och förfallna byggnadsverk
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Lekplatser

Ditt ansvar som fastighetsägare

I vårt tillsynsarbete hanterar vi många ärenden där häckar växer ut över trottoar och gata vilket försämrar sikten i korsningar. Det är därför viktigt att en tomt hålls i vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och att inga besvär uppstår för trafik och övrig omgivning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar.öppnas i nytt fönster

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan. En kontrollansvarig ser till att:

 • gällande bestämmelser följs,
 • en kontroll av byggnationen eller rivningen genomförs och att de tekniska krav som ställs uppfylls.

En kontrollansvarig ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. På Boverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du söka efter certifierad kontrollansvarig.

Vad är en kontrollplan?
Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska genomföras i ett byggprojekt för att samtliga tekniska krav ska uppfyllas.

När behövs en kontrollansvarig?
Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Även vid enklare byggnationer som exempelvis ett Attefallshus behövs en kontrollansvarig om vatten- och avlopp installeras. 

De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. Katrineholms kommun tar betalt för bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKL:s taxa (Sveriges Kommuner och Landsting). Hur denna taxa ser ut kan du läsa mer om i länken nedan. 

Ladda hem vår taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet (PDF).länk till annan webbplats

Öppettider och kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss som arbetar med bygglov på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor eller funderingar. Du kan välja att kontakta oss via telefon, mail, besöka oss på plats eller boka ett möte för rådgivning.

Telefontider

Du når oss på telefon 0150-571 94 måndag till fredag klockan 9.30 till 11.30. Du kan även ringa oss för att boka ett möte för rådgivning med en handläggare.

Drop-in-tider

Du är även välkommen att besöka oss direkt på Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm måndag till fredag klockan 9.30 till 11.30.

Öppettider kundtjänst

Övriga arbetstider kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, telefon 0150-577 00.

Måndag till torsdag klockan 8 till 17
Fredagar klockan 8 till 16
Lunchstängt klockan 12 till 13

Medarbetare

Erik Bjelmrot - Avdelningschef Planering och byggande
Anna Eriksson - Bygglovshandläggare
Joakim Schuster - Bygglovshandläggare
Veronica Halén - Bygglovshandläggare
John Hagberg - Bygglovshandläggare
Jerker Bergman - Byggnadsinspektör
Henrik Persson - Byggnadsinspektör

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare