/

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Skicka din överklagan till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Din handläggare på kommunen kan hjälpa dig att överklaga.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt skickar kommunen din överklagan till Förvaltningsrätten. Rätten prövar ärendet och fattar ett beslut. 

Skicka din överklagan till: 

Katrineholms kommun
Ansvarig förvaltning
641 80 Katrineholm

Du hittar ansvarig förvaltning i ditt beslut.

Klagomålshantering

Klagomålshanteringen på socialförvaltningen är inte avsedd att ompröva fattade beslut, av nämnd, utskott eller delegat, utan att säkra att bemötande och handläggning sker på ett sätt som överensstämmer med uppsatta mål för verksamheten.

Hur kan du framföra synpunkter eller klagomål?

Du kan framföra synpunkter och klagomål muntligt, via e-tjänst, förtryckt blankett, brev eller e-post. Inkomna synpunkter/klagomål lämnas till ansvarig enhetschef på social- och omsorgsförvaltningen som utreder orsaken. Svar lämnas till dig som lämnat synpunkter/klagomål inom två veckor, såvida du inte har lämnat dina synpunkter anonymt. Akuta frågor löses omedelbart.

Du kan lämna din synpunkt/klagomål via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du kan lämna din synpunkt/klagomål via blankett. Pdf, 242.6 kB.

Om du inte är nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med svaret kan du begära att klagomålet hanteras av klagomålsdelegationen som består av tre utsedda personer från socialnämnden. Klagomålsdelegationen har till uppgift att bedöma och lösa de frågor som inkommit som synpunkter och klagomål till förvaltningen och utretts, där den klagande inte är nöjd med förvaltningens förslag till beslut.