/

Service- och tekniknämnden

Här finns service- och tekniknämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta service- och teknikförvaltningen.

2019

Sammanträde den  17 januari 2019
§ nr Ärende
1. Service- och tekniknämndens sammansättning åren 2019-2022 med presentation av ledamöter och ersättare
2.  Redogörelse om ersättares tjänstgöring
3. Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2019
4. Presentation av service- och teknikförvaltningens organisation, mål och riktning
5. Presentation av verksamheter: avdelningschefer, enhetschefer
6. Redovisning av arbetsgrupper 2015-2018
7. Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden
8. Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m. fl.
9. Remissvar ny grafisk profil
10. Anmälan av delegationsbeslut
11. Meddelanden

Sammanträde den 28 februari 2019
§ nr Ärende
12. Service- och tekniknämndens idépris 2018
13. Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2019
14. Yttrande - samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen
15. Remissvar lokala ordningsföreskrifter
16. Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av hyresbidrag till föreningar
17. Begäran om extra medel till investeringsprojektkonstgräsplan
18. Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden
19. Uppdaterad dokumenthanteringsplan, arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning, service- och tekniknämnden
20. Internkontrollredovisning
21. Internkontrollplan inkl. kontrollområden 2019
22. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2018
23. Nämndens plan med budget
24. Informationspunkter
25. Anmälan av delegationsbeslut
26. Meddelanden

Sammanträde den 11 april 2019
§ nr Ärende
27. Service- och tekniknämndens idépristagare 2018- prisutdelning
28. Måltidspolitiska programmet 2020-2023 
29. Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
30. Yttrande-samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun 
31. Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat 
32. Verksamhetsinformation
33. Anmälan av delegationsbeslut
34. Meddelanden

Sammanträde den 23 maj 2019
§ nr Ärende
35. TEMA-trafik
36. Yttrande angående granskning av plan, förslag till detaljplan för Bäverstigen
37. Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun
38. Åtgärder för att nå ett positivt resultat
39. Tertialrapport
40. Månadsrapport
41. Informationspunkt
42. Anmälan av delegationsbeslut
43. Meddelanden

Sammanträde den 20 juni 2019
§ nr Ärende
44 Information om handlingsplan-rökförbud
45 Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer
46 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
47 Information projekt Backavallen 2.0
48 Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0
49 Månadsrapport maj 2019
50 Nämndens plan med budget-sommarläsning
51 Anmälan av delegationsbeslut
52 Meddelanden
53 TEMA-park
54 Sommarhälsning

Sammanträde den 29 augusti 2019
§ nr Ärende
55 Fastställande av dagordning
56 Remissvar lokala ordningsföreskrifter
57 Idrottspolitiska programmet 2020-2023
58 Måltidspolitiska programmet 2020-2023
59 Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
60 Verksamhetsinformation
61 Anmälan av delegationsbeslut
62 Meddelanden
63 TEMA-Simhallen

Sammanträde den 15 februari 2018
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. TEMA- Kommunikationsplan och Ärende- och beredningsprocessen
3. Service- och tekniknämndens idépris 2017
4. Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2018
5. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017
6. Internkontrollredovisning 2017, service- och tekniknämnden
7. Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad
8. Informationspunkter
9. Anmälan om delegationsbeslut Sevice- och tekniknämnden 2018-02-15
10. Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-02-15

Sammanträde den 15 mars 2018
§ nr Ärende
11. Fastställande av dagordning
12. Service- och tekniknämndens idépristagare 2017- prisutdelning
13. TEMA-Ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)
14. Yttrande - Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan
15. Yttrande - Motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador
16. Interkontrollplan 2018, service- och tekniknämnden
17. Informationspunkter
18. Anmälan av delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2018-03-15
19. Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-03-15

Sammanträde den 24 maj 2018
§ nr Ärende
20. Fastställande av dagordning
21. TEMA-MIKA-projektet
22. Riktlinjer för affischering och valstugor
23. Reviderad delegationsordning för service- och tekniknämnden
24. Revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen
25. Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 2018
26. Dataskyddsombud för service- och tekniknämnden
27. Informationspunkter
28. Anmälan av delegationsbeslut
29. Meddelanden

Sammanträde den 21 juni 2018
§ nr Ärende
30. Fastställande av dagordning
31. Samråd för detaljplan Vitsippan 12
32. Granskning detaljplan för Abborren 11
33. Verksamhetsinformation
34. TEMA-arbetet med mat för äldre
35. Anmälan av delegationsbeslut
36. Meddelanden
37. Nämndens plan med budget
38. Sommarhälsning

Sammanträde den 30 augusti 2018
§ nr Ärende
39. Fastställande av dagordning
40. Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen
41. Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021
42. Granskningsyttrande - Grönplan för Katrineholms stad
43. Svar på ansökan om kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro i vägsamfälligheten Forsa bruk
44. Månadsrapport
45. TEMA-sommaruppföljning
46. Anmälan av delegationsbeslut
47. Meddelanden

Sammanträde den 27 september 2018
§ nr Ärende
48. Fastställande av dagordning
49. TEMA-Agenda 2030
50. Informationspunkt-hastighetsplan
51. Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
52. Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor
53. Yttrande över samråd för detaljplan Sjöholm 2:31 och del av Sjöholm 2:2
54. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018
55. Godkännande av ordförandes yttrande till förvaltningsrätten gällande mål 7047-18
56. Anmälan av delegationsbeslut
57. Meddelanden

Sammanträde den 13 december 2018
§ nr Ärende
58. Fastställande av dagordning
59. TEMA-sopsaltning
60. Uppdrag - uppdatering av gällande arkivbeskrivning, arkivvårdsdokument samt dokumenthanteringsplan
61. Uppdrag till STF att lämna förslag på uppdatering av STNs reglemente
62. Uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor
63. Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
64. Yttrande över motion om att installera dricksvattenfontäner
65. Yttrande över motion om rullstolsgungor
66. Kompetensförsörjningsplan 2019
67. Uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
68. Förslag på lokalisering Idrottens Hus 2019
69. Sammanträdesdagar 2019 - service- och tekniknämnden
70. Informationspunkter
71. Anmälan av delegationsbeslut
72. Meddelanden
73. Ordförande sammanfattar mandatperioden och god jul

Sammanträde den 9 februari 2017
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. TEMA- Katrineholm Summer Club
3. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016
4. Internkontrollredovisning 2016 service- och tekniknämnden
5. Internkontrollplan 2017
6. Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att
köpa
7. Service- och tekniknämndens idépriser
8. Information: Rådmannen
9. Aktuell verksamhetsinformation
10. Delegationsbeslut
11. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-02-09
12. Service- och tekniknämndens arbetsgrupper

Sammanträde den 9 mars 2017
§ nr Ärende
13. Fastställande av dagordning
14. TEMA - Vaktmästeri och Förvaltningens krisorganisation
15. Svar på remiss om ställplatser för husbilar
16. Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll Katrineholms kommun december 2016
17. Anläggningsstöd 2017
18. Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan STN 2017
19. Lokala trafikföreskrifter på Jägaregatan
20. Service- och tekniknämndens idépris - tema 2017
21. Information
22. Verksamhetsinformation
23. Anmälan av delegationsbeslut
24. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-03-09

Sammanträde den 18 maj 2017
§ nr Ärende
25. Fastställande av dagordning
26. Tema
27. Motion om traditionell husmankost
28. Delrapportering av vägvisningsplan
29. Hastighetplan för Katrineholms kommun
30. Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-2017
31. Månadsrapport
32. Anmälan av delegationsbeslut
33. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-05-18
34. Information

Sammanträde den 22 juni 2017
§ nr Ärende
35. Fastställande av dagordning
36. Tema
37. Vägvisningsplan Stadsskyltar
38. Informationspunkter
39. Delegationsbeslut
40. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-06-22

Sammanträde den 24 augusti 2017
§ nr Ärende
41. Fastställande av dagordning
42. Verksamhetsinformation-Stockholmsvägen
43. Tema- energi Backavallen och Tennishallen
44. Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2018
45. Utredning städorganisation
46. Informationspunkter
47. Anmälan av delegationsbeslut
48. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-08-24

Sammanträde den 28 september 2017
§ nr Ärende
49. Fastställande av dagordning
50. TEMA-Föreningsbidrag
51. Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan
52. Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan
53. Yttrande avseende remiss - Handlingsplan för dagvatten 2018-2021
54. Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.
55. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017
56. Reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden
57. Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- och tekniknämnden
58. Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen
59. Information - Europeiska trafikantveckan
60. Verksamhetsinformation
61. Delegationsbeslut
62. Meddelanden

Sammanträde den 14 december 2017
§ nr Ärende
63. Fastställande av dagordning
64. TEMA-medarbetarenkät
65. Nämndens plan med budget 2018
66. Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden
67. Kompetensförsörjningsplan 2018
68. Informationspunkter
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden
71. God jul

2017

Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-09-28

Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-06-22

Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-02-09

Kontakt

Nämndsekreterare service- och tekniknämnden

Telefon: 0150-569 90

Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm