/

Verksamheter för ungdomar

På den här sidan hittar du en sammanställning av befintliga verksamheter som riktar sig till unga i åldern 13-19 år i Katrineholms kommun.

Bildningsförvaltningen

Särskilda undervisningsgrupper på högstadiet

På Järvenskolans finns särskilda undervisningsgrupper för elever med från NPF-spektrat och för elever som behöver ett mindre sammanhang. Undervisningsgrupperna finns i Röda huset på Kungsgatan.

Kontaktuppgifter

Arbetslagsledare: Annelie Järlestam, Henrik Fittinghoff och Kirsi Mahalainen.

Kontaktuppgifter till Järvensskolans rektor och studie- och yrkesvägledare.

Särskilda undervisningsgrupper på gymnasieskolan

IA1 A: IA1 är en gymnasiegrupp som läser på introduktionsprogrammet med inriktning på elever med Neuropsykiatriska Funktionsvariationer och verksamheten finns på Duveholmsgymnasiet.

IA1 B: En mindre enhet, IA1 B, finns på Lilla Duve i Nävertorp. Här går de elever som har en NPF-diagnos och som inte klarar av att gå på en stor skola.

IA4: På Lilla Duve finns också gymnasiegrupp IA4. Det är ett alternativ för elever som inte klarar av studiemiljön på de ordinarie skolorna. Eleverna kommer till IA4 från olika håll: årskurs 9, introduktionsprogrammen eller KAA.

Kontaktuppgifter

Programmentor IA1: Joakim Smedberg

Programmentor IA4: Jenny Perry Janerin

Kontaktuppgifter till rektorer på gymnasieskolan

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan är en samlad resursenhet inom Bildningsförvaltningen. Personalen på barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av förskolors och skolors rektorer samt i nära samarbete med skolornas Elevhälsoteam.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personalen på barn- och elevhälsan

KomTek

KomTek är en kommunal teknikskola som erbjuder fritidskurser inom det tekniska området.

Kontaktuppgifter

Du kan läsa mer om KomTek på deras webbplats.

Kulturskolan

Kulturskolan är en verksamhet som vill skapa och utveckla ett kulturintresse hos barn och unga. De erbjuder olika typer av fritidskurser.

Kontaktuppgifter

Du kan läsa med om Kulturskolan på deras webbplats.

Viadidakt

Lärvux

På Lärvux kan man läsa om man har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux erbjuder kurser för den som vill få kunskaper och färdigheter för ett gott liv. Undervisningen sker med tydlig struktur, i små grupper och i lugn takt. Utbildningen kan göra det lättare för en person att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Kontaktuppgifter

Mer information om Lärvux hittar du på Viadidakts webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viadidakt arbetsmarknad

Viadidakt arbetsmarknads har som mål att alla vuxna i Katrineholm ska kunna försörja sig själva och vara aktiva i stället för passiva. Antalet medborgare med arbete ska öka och färre hushåll ska vara beroende av försörjningsstöd och a-kassa.

Kontaktuppgifter

För mer information om Viadidakt arbetsmarknad kontakta dem på...

SIKTA

SIKTA-arbetsmarknad

SIKTA-arbetsmarknad coachar personer i åldern 18–65 år ut mot arbete. De arbetar med arbetsförberedande rehabilitering mot den öppna arbetsmarknaden.

SIKTA-unga

SIKTA-unga vänder sig till personer i åldern 18–25 år och som är i behov av flera insatser. I vissa särskilda fall kan även personer yngre än 18 år skrivas in. I SIKTA-Unga kan en deltagare få stöd att driva sin process mot egen försörjning via en koordinator som efter kartläggning planerar insatsen.

Kontaktuppgifter

För mer information om SIKTA kontakta Micke Bejmar som är projektledare på mikael.bejmar@viadidakt.se eller 070-379 68 40.

Socialförvaltningen

Familjeteamet

Socialtjänsten erbjuder familjeteamet som är en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Genom samtal och praktiskt stöd vill man visa hur familjen själv kan styra sin vardag istället för att låta problemen styra den.

Kontaktuppgifter

För mer information om Familjeteamet kontakta dem på familjeenheten@katrineholm.se eller 0150-577 88.

Relationsvåldsteam

Socialförvaltningens relationsvåldsteam erbjuder stöd för de som utsätts för våld och de som utövar våld och vill förändra ditt beteende.

Kontakuppgifter

För mer information om relationsvåldsteamet kontakta dem på 0150-48 83 00. Du kan också läsa mer på deras egen sida.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivarna hjälper personer att få ihop sin ekonomi när utgifterna är större än inkomsterna.

Kontakuppgifter

För mer information om budget- och skuldrådgivarna kontakta dem på 0150-575 20, 0150-576 28 eller 0150-576 16.

Mercur

Mercur erbjuder rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor. Mercur arbetar främst enligt 12-stegsprogrammet och riktar sig till personer över 18 år.

Kontaktuppgifter

Du kan läsa mer om Mercur på deras sida.

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan ungdomar upp till 23 år gå om de behöver någon att prata med om preventivmedel, graviditet, provtagning, relationer eller annat.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta ungdomsmottagningen på ungdomsmottagningen@katrineholm.se.

Ungdomsteamet

På Ungdomsteamet jobbar man med råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. Ungdomsteamet har även hand om kommunens ungdomsvård såsom medling, ungdomstjänst och ungdomsvårdsprogram.

Kontaktuppgifter

För mer information om Ungdomsteamet besök deras sida eller kontakta dem på ungdomsteamet@katrineholm.se.

Klivet

Klivet är idag en verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 14–20 år med olika typer av sociala problem.

Kontaktuppgifter

För mer information om Klivet hör av dig till dem på 073-024 20 50 Länk till annan webbplats..

Vård och omsorgsförvaltningen

Anhörigstöd

Anhörigstöd är kostnadsfritt stöd till dig som är anhörig. Stödet anpassas efter behovet.

Kontaktuppgifter

För mer information om besök sidan om anhörigstöd.

Insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning

Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är behovsprövade och oftast kostnadsfria.

Kontaktuppgifter

För mer information om och kontaktuppgifter till LSS-handläggare besök deras sida.

Kulturförvaltningen

Perrongen

Perrongen är en plats för ungdomar som går i årskurs 7 upp till att att de är 25 år. Personalen hjälper ungdomarna med deras egna skapande och kulturella fritidsaktiviteter.

Kontaktuppgifter

För mer information om Perrongen...

Region Sörmland

Habiliteringsmottagningen

Verksamheten vänder sig till barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, såsom autismspektrumtillstånd, hjärnskada, rörelsehinder och utvecklingsstörning.

Kontaktuppgifter

Pernilla Danielsson, kurator, pernilla.danielsson@regionsormland.se

Johanna Sööberg, specialpedagog, johanna.sooberg@regionsormland.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård.

Kontaktuppgifter

Mer information hittar du på...

Åsa Folkhögskola

Åsa Folkhögskola erbjuder en mängd olika kurser och inriktningar för elever i Katrineholm.

Kontaktuppgifter

För mer information besök Åsa Folhögskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

EU-projekt

Ungas Framtid

Ungas Framtid syftar till att få fler unga mellan 13-19 år att fullfölja sina studier i grundskolan och på gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

För mer information besök sidan om Ungas Framtid

SamSTART

SamSTART vänder sig till elever som går på gymnasiet och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som till exempel adhd, dyslexi, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter

För mer information besök..

Utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning, UP2

Målgruppen är unga 13–24 år inom grundskolan, gymnasieskolan och unga som varken arbetar eller studerar (bland annat inom kommunens aktivitetsansvar, KAA).

Kontaktuppgifter

För mer information besök sidan om UP2.

Framtidssteget

Framtidssteget har fokus på att stärka individer som har en svag ställning på arbets-marknaden.

Kontaktuppgifter

För mer information...