/

Kvalitet för våra invånare

Katrineholms kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen och kvalitén till invånarna i kommunen. Det gör vi genom att arbeta med uppföljning, öppna jämförelser och mänskliga rättigheter. Katrineholm ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Sedan 2010 deltar Katrineholms kommun i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer.

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns idag fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteter om sina rättigheter, samt att skydda språk och kultur. Särskilt viktigt är barn som tillhör en nationell minoritets rätt att få utveckla sitt eget språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem, samt att anta mål och riktlinjer för ett minoritetspolitiska arbete.

Det finns en lag som beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Katrineholms kommun ingår inte i ett sådant förvaltningsområde.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan januari 2010. En revidering av lagen genomfördes 1 januari 2019 vilket innebar att rättigheterna och skyldigheterna i lagen stärktes ytterligare.

Läs mer om minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt

Kommunstrateg

Karin Nordén