/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 17 juni, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13
 • Revidering av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Information om ombudgetering av investeringsmedel

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Valnämnds preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära röströkning den 12 juni, klockan 08:30 i Kulturhuset Ängeln, Hörsalen

Öppet sammanträde

Kallelsen i sin helhet finner du här

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 110-131
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 62-73
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Överförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 21-28
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Överförmyndarenheten
 • Viadidaktnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 22-31
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidaktförvaltningen
 • Valnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 12-17
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 193-216
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Västgötagatan 18
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 29-41
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 88-109
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 54-63
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 11-19
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 174-192
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 103-126
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen