/

Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn som har skolplikt har en grundlagsreglerad rätt till kostnadsfri utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola) och att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Alla barn som går i skolan har närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen om det inte finns giltiga skäl för ditt barn att inte gå i skolan. Giltigt skäl för att inte gå i skolan är om ditt barn är sjuk eller blivit beviljad ledighet.

Det finns också barn som har rätt till kostnadsfri utbildning trots att de inte omfattas av skolplikten. Det gäller barn som inte ska vara folkbokförda i Sverige men som ändå anses som bosatta i landet, till exempel barn som är asylsökande, barn som har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och barn som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut (papperslösa).

Skolplikten börjar höstterminen det år som barnet fyller sex år och slutar efter det nionde skolåret. Skolplikten gäller oavsett om barnet går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att vårdnadshavare för barnet är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev inte kommer till skolan riskerar barnet att inte nå skolans kunskapskrav. Det är mycket allvarligt att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt skollagen se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med barn- och elevhälsan.

Läs mer om skolplikt på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan, anpassad grundskola eller specialskola. Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt ska detta prövas av hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört. Det måste finnas särskilda skäl för att ditt barn ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen det år barnet fyller 6 år. Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet

  • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål
  • har en funktionsnedsättning
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling
  • är fött sent på året.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (blankett) Pdf, 116.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlandsvistelse och skolplikt

Huvudregeln är att barn med skolplikt ska gå i skolan i Sverige. Den kommun där eleven är folkbokförd är ansvarig för elevens skolgång. Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Om ditt barn ska vistas utomlands en längre period

Om du vill att ditt barn ska vistas utomlands en längre period behöver du först prata med rektor på ditt barns skola. Rektor kan enligt skollagen bevilja en elev kortare ledighet, max 10 skoldagar, för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Du behöver också skicka in blanketten Anmälan om vistelse i utlandet / Ansökan om skolgång på annat sätt till bildningsförvaltningen innan ni lämnar landet.

Anmälan om vistelse i utlandet/Ansökan om skolgång på annat sätt (blankett) Pdf, 197.9 kB.

Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige

Kraven är höga för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. Du behöver ansöka om det och för att ansökan ska kunna beviljas krävs följande:

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan

Vi bedömer varje skola individuellt, och fattar beslut om skolan i utlandet utifrån följande faktorer:

  • Skolan följer den svenska läroplanen
  • Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen

    Exempel på skolor i utlandet som bildningsförvaltningen bedömer är fullgoda alternativ är Svenska utlandsskolor (läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.), distansundervisning via Sofia Distans Länk till annan webbplats. och vissa internationella skolor som är till för barn som går i skola i landet under en begränsad tid.

2. Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands

Att det går att få insyn i barnets skolgång utomlands innebär att vi kan följa upp ditt barns skolgång när det gäller ditt barns kunskaper och närvaro.

3. Det finns synnerliga skäl för att fullgöra skolgång på skola utomlands

Vi gör alltid en individuell bedömning när det kommer till om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl betyder extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt.

Om vi godkänner ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige kommer ditt barn att skrivas ut från sin nuvarande skola i Katrineholm om utlandsvistelsen är längre än två veckor. En ny ansökan om skolplacering i Katrineholm behöver då göras innan ni är åter i Katrineholm men vi kan inte garantera att det finns plats på samma skola som innan utlandsvistelsen. För att vi ska hinna fatta beslut om din ansökan behöver du lämna den till oss minst två månader innan skolgången börjar utomlands. När du har fyllt i blanketten och skickat in den kommer bildningsförvaltningen att utreda om ditt barns skolplikt fortfarande gäller eller om den upphör under utlandsvistelsen.

Anmälan om vistelse i utlandet/Ansökan om skolgång på annat sätt (blankett) Pdf, 197.9 kB.

Om skolplikten fortsätter att gälla

Om vi bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan i Sverige och fortsätter sin skolgång.

Om skolplikten upphör

Om ditt barn vistas minst en termin eller sex månader av läsåret utomlands bedömer vi oftast att ditt barn inte har skolplikt i Sverige. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt och rätt till utbildning men vi kan inte garantera att barnet får fortsätta på samma skola som innan utlandsvistelsen. Om ditt barn vistas utomlands mer än ett år är du skyldig att anmäla det till Skatteverket.

Även om barnet vid längre vistelse i utlandet inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.