/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och intresseorganisationer.

Nämnden har antagit riktlinjer för samrådsorganisation Pdf, 417.5 kB..

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialoger
  • Samråd med brukarorganisationer
  • Brukarråd

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker sker en gång per år. En för äldreomsorgen och en för området funktionsstöd. Dialogerna är öppna för allmänheten.

Samråd med intresseorganisationer

Verksamhetschef och representant från medborgarfunktionen träffar intresseorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

Brukarråd ska finnas i verksamheterna med syfte att öka brukarnas inflytande.

Brukarråd kan genomföras flera gånger per termin. Deltar gör minst en brukare per boende/verksamhet. Gruppen kan vid behov kalla in andra till mötet. Brukare/anhöriga ska vara i majoritet vid samtliga möten. Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog.

I verksamheter där brukare har svårt att föra sin egen talan kan andra metoder användas. På enheter för dementa kan kontaktpolitikerna bjudas in till anhörigträff.

Frågor som ska lyftas är information, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig ges möjlighet att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet för att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda Länk till annan webbplats..

Almgårdens vård-/demensboende

Dan Jonsson (S) och Ann-Charlotte Olsson (C)

Arbete/sysselsättning

Franca Baban (S) och Whera Nyvell (MP)

Barn och ungdom

Ajrula Ismailji (S) och Emil Åhl (KD)

Dufvegården vård-/demensboende (Furuliden/Strandgården)

Ing-Britt Pettersson (S) och Whera Nyvell (MP)
Lennart Olsson (S) och Emil Åhl (KD)

Hemtjänst och personlig assistans

Marie-Louise Karlsson (S) och Göran Svenningsson (V)

Igelkottens vård-/demensboende

Annie-Marie Carlsson (M) och Marian Loley KD)

Lövåsgårdens vård-/demensboende samt korttidsboende

Karin Frisk (S) och Marie Westerberg (L)

Norrgläntans demensboende

Ewa Fager (S) och Britt Gustafsson (SD)

Strangårdens demensboende

Barbro Skogberg (S) och Marian Loley (KD)

Resurscenter inklusive LSS-bostäder

Marita Sundqvist (S) och Björn Wahlund (L)

Social- och neuropsykiatri

Tommy Ljungberg (S) och Göran Svenningsson (V)

Vallgårdens vård-/demensboende

Lilian Lunde (S) och Marie Westerberg (L)

Yngaregårdens vårdboende

Christoffer Öqvist (M) och Ann-Charlotte Olsson (C)

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14