/

Överförmyndarnämnden

Här finns överförmyndarnämndens kallelser och protokoll från år 2023 och framåt. Nämnden bildades den 1 januari 2023.

2023-03-09

§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Informationspunkt - Sekretess
§4 Överförmyndarnämndens plan med budget 2023 ÖF/2023:4
§5 Statistik 2022 ÖF/2023:5
§6 Inställande av sammanträde

2023-01-12

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Presentationspunkt
§ 4 Val av dataskyddsombud
§ 5 Information
- Kontroll av dataskyddsefterlevnad för överförmyndaren 2022
§ 6 Delegationsordning
§ 7 Principer för arvode och ersättningar till ställföreträdare
§ 8 Sammanträdesdagar 2023