/
/

Grundskola

Välkommen till Katrineholms grundskolor!
Vårt mål är att vara en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Från och med det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med det att barnet går ut årskurs 9 finns vi här för ditt barn. I Katrineholms kommun har vi 15 kommunala grundskolor och en friskola.

Våra grundskolor

Vi har 14 grundskolor i Katrineholm, 7 i tätorten och 7 utanför tätorten.

Kommunala F-6 skolor i Katrineholms tätort

Kommunala F-6 skolor utanför Katrineholms tätort

Kommunal 7-9 skola i Katrineholms tätort

Kommunala 1-9 skolor i Katrineholms tätort


Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en fristående grundskola för elever i årskurs 4 -9. Skolan erbjuder en personligt utformad utbildning och är öppen för alla.

Telefon: 08-510 083 70
Mejl: info.katrineholm@kunskapsskolan.se
Webbplats: www.kunskapsskolan.selänk till annan webbplats
Besök: Kunskapsskolan, Västgötagatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tider skolstart höstterminen 2020

Skolstart för grundskolorna den 11 augusti:

 • Björkviks skola, klockan 7.45
 • Sköldinge skola, klockan 7.45
 • Julita skola, klockan 7.45
 • Bie skola, klockan 8.00
 • Valla skola, klockan 8.00
 • Forssjö skola, klockan 8.00
 • Strångsjö skola, klockan 8.00
 • Skogsborgsskolan, klockan 8.30
 • Nävertorp grundsärskola, klockan 8.30
 • Sandbäcksskolan, klockan 8.30
 • Nyhemsskolan, klockan 8.30
 • Västra skolan, klockan 8.30
 • Östra skolan, klockan 8.30

Skolplacering och byte

Alla beslut om skolplaceringar fattas av respektive rektor. Har du frågor om ditt barns skolplacering, kontakta rektorn på den skola som barnet har sökt till.

Viktigt! Om du gör ett byte till en friskola i kommunen så gör du ett skolbyte i kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du gör alltså inte en utflytt från Katrineholms kommun.

Inflytt till Katrineholms kommun

Om du flyttar in till Katrineholms kommun måste du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn.

Ansök om plats i grundskola vid inflytt till Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till annan skola inom kommunen

Du kan ansöka om att byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

Viktigt! Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in och acceptera erbjudandet som ni får.

Ansök om skolbyte i Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till friskola

Om du vill byta till en friskola i Katrineholms kommun kontaktar du först skolan i fråga och därefter ansöker du om skolbyte.

Ansök om skolbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till skola i annan kommun

Om du fortfarande är folkbokförd i Katrineholms kommun, men vill byta till en grundskola i en annan kommun, måste du anmäla utflytt så att vi kan avsluta skolplatsen för ditt barn.

Anmäl utflytt från Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du måste också kontakta den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.Om ditt barn får plats på en skola i en annan kommun behöver du även fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolgång och kryssa i annan kommun. Blanketten finns att hämta på Kontaktcenter.

Svara på erbjudande

Här kommer du vidare till sidan där du svarar på erbjudande om plats på förskola, grundskola eller fritidshem.

Svara på erbjudande om placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utflytt från Katrineholms kommun

Om du flyttar ut från Katrineholms kommun måste du anmäla utflytt så att vi kan avsluta ditt barns skolplats.

Anmäl utflytt från Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Det kan vara resor med allmän kollektivtrafik, skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, inte till och från fritidshem. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

 • 3 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9

Tillämpningsregler

Här hittar ni våra fullständiga tillämpningsregler:
Regler för skolskjutsPDF

Ansök om skolskjuts

Inför varje nytt läsår behöver en ansökan om skolskjuts skickas in senast 30 april. Ansökan skickas in via vår e-tjänst och beslut meddelas senast veckan innan skolstart.

Ansökan som skickas in under pågående läsår har en handläggningstid på upp till 2 veckor.


Grundskoleelever som beviljas skolskjuts med linjetrafiken, får ett busskort som kan användas på Sörmlandstrafikens linjer inom Katrineholm.

Kortet är laddat med 3 resor/dag och kan användas mellan 04:00-23:59 på vardagar (ej under sommarlovet).

Vad gäller vid skolstart?

Elever som tidigare beviljats busskort av Katrineholms kommun kan spara detta till nästa läsår. Det omaktiveras till skolstart, förutsatt att en ansökan har skickats in.

Nya kort lämnas ut på skolan under första skoldagen.

Borttappat kort

Borttappat, trasig eller stulet kort ersätts på skolans expedition mot en avgift på 100 kr. Betalning görs via Swish eller kontant.

 

 

Elever som beviljas skolbuss/skoltaxi hänvisas till en uppsamlingsplats/hållplats och denna, samt tid för upphämtning, meddelas av skolskjutshandläggare senast veckan innan skolstart.

Avbokning och kontaktuppgifter

Vid sjukdom eller ledighet ska elevens resor avbokas genom att kontakta det buss/taxibolag som eleven åker med.

Forssjö Buss:
Mejl: info@forssjobuss.se
Telefon: 0150 – 391 71
Sms: 070 - 33 99 472

 • Järven, Skogsborg, Nyhem, Strångsjö, Kunskapsskolan, Bryggan.

Bergkvara Buss:
Telefon: 019-130 140
Sms: 072-574 19 86

 • Julita, Bie, Sköldinge, Valla, Östra och Västra.

Sverigetaxi:
Mejl: Skola.katrineholm@sverigetaxi.se
Telefon: 0150-16 000

 • Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan, Campus Backa, Björkvik, Forssjö och Sandbäcksskolan.

 

 

Har ditt barn råkat ut för en olycka och behöver taxi till och från skolan, behöver en skadeanmälan skickas in så snart som möjligt. Här kan ni läsa mer om vad som gäller och hur ni skickar in anmälan.

 

 

I Katrineholms kommun är det fritt skolval. Vid val av annan skola än den eleven normalt skulle placeras i, utifrån sitt upptagningsområde, har eleven dock inte alltid rätt till skolskjuts.

Enligt skollagen (3 kap. 7 §) är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i årskurs F-9 som väljer att gå i en friskola eller en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Vill ni veta mer om vilket upptagningsområde ni tillhör och vad som gäller i ert fall, kontakta skolskjutshandläggare.

 

 

Växelvis boende innebär att eleven stadigvarande bor 50/50 på två olika adresser. Förutsättningarna för att få skolskjuts på grund av växelvis boende är att:

 • avståndskravet är uppfyllt
 • båda adresserna är inom Katrineholms kommun.
 • eleven går i placeringsskolan i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.

 

 

 Elever som inte uppfyller avståndskravet men som på grund av särskilda skäl är i behov av skolskjuts kan ansöka om detta, varpå en utredning genomförs.

Särskilda skäl kan exempelvis vara farlig skolväg. Bedömning av vägen görs då utifrån trafikintensitet, hastighet och vägens utformning. Det kan också vara på grund av funktionsnedsättning. Ansökan måste då kompletteras med ett läkarintyg/utlåtande som styrker elevens behov av skolskjuts.

 

 

 Elever som inte uppfyller avståndskravet har möjlighet att ansöka om skolskjuts i mån av plats. Finns det lediga platser i skolbussen/skoltaxin beviljas man skolskjuts i mån av plats, under förutsättningen att det inte medför några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi hänvisar alltid till befintliga turer och uppsamlingsplatser.

Beslutet upphävs med omedelbar verkan om annan skolskjutsberättigad elev eller elev med tyngre vägande faktorer sett till ålder och skolväg är i behov av platsen.

Beslut om skolskjuts i mån av plats meddelas efter skolstart.

 

 

Kontaktuppgifter

Mejl: caroline.meinhold@katrineholm.se
Telefon: 0150–572 79

Inför årskurs 7

Sedan 2019 finns inte längre möjlighet att göra profilval till Järvenskolan.

Bakgrunden till förändringen är att regeringen har beslutat att justera i timplanen för grundskolan. Förändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 och ger kommunerna i uppdrag att lägga till mer matematik och idrott och hälsa, på bekostnad av Elevens val.

Som en följd av detta förläggs de kvarvarande timmarna av Elevens val till årskurserna 8 och 9.

Så söker du till musikklasserna

Musikklasser finns på Järvenskolan sedan flera år tillbaka. Om du som elev i årskurs 6 är intresserad av att gå i musikklass så anmäler du dig via en papperblankett som du lämnar in till din nuvarande mentor.

Sök till musikklasser på JärvenskolanPDF

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Du som är elev men inte är folkbokförda i Katrineholms kommun gör en ansökan i vår e-tjänst.

Ansök om skolgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus

Under vårterminens senare del är elever och vårdnadshavare välkomna till den nya skolan inför starten av årskurs 7.

Kontakuppgifter skolval

Järvenskolan

Magdalena Norin
Telefon: 0150-574 09 eller 0150-574 05
Mejl: magdalena.norin@katrineholm.se


Varför kan jag inte längre söka de tidigare profilerna?

Regeringen har beslutat att föra in mer matematik samt idrott och hälsa i grundskolan. Undervisningstiden för eleverna ökar inte utan tiden tas istället från ämnet Elevens val, som har utgjort grunden för profilerna på Tallås och Södra.

Varför kan man inte längre välja mellan Tallås och Södra?

Eftersom profilerna på de båda skolenheterna försvinner, så finns det inte längre något val att göra.

Vad styr vilken av enheterna Tallås eller Södra jag placeras på?

Det styrs genom de sedan tidigare politiskt beslutade upptagningsområdena.

 • Järvenskolan Södra: Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola
 • Järvenskolan Tallås: Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, Forssjö skola och Björkviks skola

Hur fungerar Elevens val i årskurserna 8 och 9?

Inför årskurs 8 gör du ditt val inför ämnet Elevens val. Beslut som vilka alternativ som ska erbjudas fattas av rektor i ett senare skede.

Ska jag inte välja språk inför 7:an?

Nej, det valet har redan gjorts inför årskurs 6. Valet som du gjorde då gäller även på högstadiet.

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesrådPDF

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsrådPDF

Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning har förlorat ditt betyg och önskar betygskopior gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

Kontakta expeditionen på skolan som du gick på.

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Undantag för Ellwynska skolan och vårdskolan

Undantag gäller för elever från Ellwynska skolan och vårdskolan.

 • Gick du på vårdskolan fram till 1998 ska du höra av dig till Landstingsarkivet.
 • Gick du på vårdskolan eller Ellwynska skolan mellan 1998-2009 ska du höra av dig till kommunarkivet.
 • Gick du ut från Ellwynska skolan från 2010 eller senare hör du av dig till Katrineholms Tekniska College.

Kontaktuppgifter

Kommunarkivet
Telefon: 0150-570 30, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Landstingsarkivet
Telefon: 0155-24 58 20
Mejl: landstingsarkivet.sormland@dll.se

PRAO

Från och med den 1 juli 2018 är det lagkrav att samtliga elever under årskurs 8 och 9, respektive årskurs 9 och 10 för grundsärskolan, ska genomföra totalt 10 dagars PRAO som en del av deras utbildning. Praktiken kan ske på en arbetsplats eller ett gymnasialt yrkesprogram och syftet är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och att de i framtiden ska göra ett mer medvetet studie- och yrkesval.

Nytt verktyg

I och med det nya lagkravet för PRAO har Katrineholms kommun infört ett nytt webbaserat verktyg. Verktyget kallas för samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och finns till för att underlätta hanteringen av praktikplatser samt kommunikationen för både elever och arbetsgivare.

Kontaktperson PRAO

Har du som arbetsgivare inte blivit kontakad om att erbjuda praktikplatser och vill veta mer om PRAO och hur det nya verktyget underlättar mottagandet av praktikanter, kontakta:

Louise Bohman
Telefon: 070 438 93 57
Mejl: louise.bohman@katrineholm.se

Ni kan även gå in på samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och klicka på ”registrera” för att själva registrera er som en praktikplats.

PRAO betyder praktisk arbetlivs-orientering och är en unik möjlighet för både elever och företag. Eleverna får chansen att prova på ett yrke de är intresserade av, lära sig normer och regler inom arbetslivet samt få insikt i betydelsen av skolans ämneskunskaper. För företag kan PRAO vara en god rekryteringsväg men även ge möjlighet till kunskapsutbyte med eleverna samt till att träna sina anställda i mentorskap.

 

 

Inför PRAO-perioden kommer eleverna att få möjlighet att antingen ordna egen praktikplats eller önska en specifik plats i vår platsbank, i verktyget samverka.nu. Eleverna kommer samtidigt att informeras av skolan om vad som är viktigt att tänka på under praktiken; förhållningssätt, tystnadsplikt och försäkring samt vad som krävs och förväntas av dem under praktiken.

Arbetstider och arbetsuppgifter
Eleverna bör följa arbetsplatsens tider i möjligaste mån och arbetsdagen ska omfatta minst 6 tim/dag och högst 8 tim/dag. Eleverna får dock inte börja före kl. 06:00 eller sluta efter kl. 20:00.

Eleverna blir tilldelade en handledare på sin praktikplats som ansvarar för att arbetsuppgifterna anpassas efter ålder och mognad. Vid PRAO får endast lättare och riskfritt arbete utföras.

Läs mer om hur elever får arbeta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunch
Eleverna ska i första hand äta lunch på en kommunal skola eller måltidsverksamhet i anslutning till sin praktikplats. Finns det ingen skola i nära anslutning har eleverna möjlighet att ta med sig matlådor från skolan.

Busskort
Busskort kommer att utfärdas till de elever som har mer än 4 km till sin praktikplats. Busskorten gäller för Sörmlandstrafiken och det innebär att eleverna har rätt till busskort om de genomför sin praktik i exempelvis Flen, Eskilstuna eller Vingåker men inte i en stad eller ort utanför Sörmland. Beslut om vilka elever som har rätt till busskort tas av praktiksamordnare. Elever som beviljas busskort informeras via mail och hämtar själva ut det i skolans expedition.

Riskbedömning och försäkring
Enligt arbetsmiljölagen får minderåriga inte utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Varje arbetsplats i platsbanken har därför riskbedömts i samråd mellan praktiksamordnare och arbetsgivare. De elever som väljer att ordna egen praktikplats lägger själva in arbetsplatsen i verktyget samverka.nu och praktiksamordnare bedömer sedan ifall eleven kan praktisera där eller inte. Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under sin praktikperiod.

Närvaro och frånvaro
PRAO ingår i skolplikten vilket innebär att det är obligatorisk närvaro. Vid sjukdom ska eleven meddela detta både till sin handledare på praktikplatsen och till skolan.

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn som går i skolan i Lärknuten under huvudingången Grundskola och Anmäl frånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också anmäla frånvaro direkt i appen Ping Pong Mobile.

Om ditt barn går på fritidshem, behöver du också anmäla frånvaro till fritidshemmet, det gör du i Lärknuten under huvudingången Fritidshem och Anmäla frånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste alltså anmäla frånvaro på två olika ställen om ditt barn går på fritidshem.