/
/

Grundskola

Från och med det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med det att barnet går ut årskurs 9, gäller skolplikt i Sverige. I Katrineholms kommun har vi 15 kommunala grundskolor och 1 friskola.

Våra grundskolor

Kommunala F-6 skolor i Katrineholms tätort

Kommunala F-6 skolor utanför Katrineholms tätort

Komunal 7-9 skola i Katrineholms tätort

Kommunala 1-9 skolor i Katrineholms tätort


Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en fristående grundskola för elever i årskurs 4 -9. Skolan erbjuder en personligt utformad utbildning och är öppen för alla.

Telefon: 08-510 083 70
Mejl: info.katrineholm@kunskapsskolan.se
Webbplats: www.kunskapsskolan.selänk till annan webbplats
Besök: Kunskapsskolan, Västgötagatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolplacering

Har du frågor om ditt barns skolplacering, kontakta då rektor på den skola som barnet har sökt till. Alla beslut om skolplaceringar tas av respektive rektor.

Inflytt till Katrineholms kommun

Om du flyttar in till Katrineholms kommun måste du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn.

Ansök om plats i grundskola vid inflytt till Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till annan skola inom kommunen

Du kan ansöka om att byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

Ansök om skolbyte i Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till friskola

Om du vill byta till en friskola i Katrineholms kommun kontaktar du först skolan i fråga och ansöker sedan som skolbyte i kommunens e-tjänst.

Ansök om skolbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte till skola i annan kommun

Om du fortfarande är folkbokförd i Katrineholms kommun, men vill byta till en grundskola utanför kommunen, måste du anmäla utflytt så att vi kan avsluta ditt barns skolplats.

Anmäl utflytt från Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du måste också kontakta den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.Om ditt barn får plats på en skola i en annan kommun behöver du även fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolgång och kryssa i annan kommun. Blanketten finns att hämta på Kontaktcenter eller i receptionen på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19.

Svara på erbjudande

Här kommer du vidare till sidan där du svarar på erbjudande om plats på förskola, grundskola eller fritidshem.

Svara på erbjudande om placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utflytt från Katrineholms kommun

Om du flyttar ut från Katrineholms kommun måste du anmäla utflytt så att vi kan avsluta ditt barns skolplats.

Anmäl utflytt från Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts

Elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Skolskjuts gäller till och från skolan, inte till och från fritidshem. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
  • 4 kilometer för elever i skolår 4-9.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

Ansök om skolskjuts senast 30 april

Inför varje nytt läsår måste alla elever som önskar skolskjuts ansöka om skolskjuts. Bara elever som uppfyller reglerna för att få skolskjuts, blir beviljade skolskjuts.

E-tjänsten för ansökan öppnar den 1 februari och stänger den 30 april. Observera att sista ansökningsdatum är 30 april.

Ansök om skolskjuts härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för skolskjutsPDF


 

 

Kommunen är enligt skollagen (3 kap. 7 §) inte skyldig att ordna skolskjuts för elev från skolår F-9 som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i om det inte kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår.

Kommunen behöver alltså inte ordna skolskjuts för elev som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt tillhör. Kommunen kan göra undantag. Det får i så fall inte kosta mer för kommunen eller göra så att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar.

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst. Därefter utreder och beslutar kommunen om ditt barn får skolskjuts eller inte.


En elev som går i fristående skola kan bli beviljade skolskjuts om det inte kostar kommunen något extra. Samma regler gäller som för att bevilja skolskjuts vid val av annan kommunal skola än hemskolan.

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst. Därefter utreder och beslutar kommunen om ditt barn får skolskjuts eller inte.


En elev som bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra, har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna. Förutsättningen för att få skolskjuts är att:

  • reglerna för avstånd är uppfyllda.
  • båda vårdnadshavarna är bosatta i Katrineholms kommun.
  • eleven går i hemskolan i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.


En elev som har särskilda skäl kan få skolskjuts även om reglerna för avstånd inte är uppfyllda. Ett sådant skäl kan exempelis vara att skolvägen är trafikfarlig. Ansökan görs för ett skolår i taget.


Om det finns ledig plats kan elever följa med i mån av plats endast upphandlad skolskjuts (ej linjetrafik) även om de inte har rätt till det enligt avståndsreglerna.

För att kommunen ska bevilja skolskjuts i mån av plats, krävs att detta inte medför några negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen, enligt skollagen. Detta betyder att det inte får kosta mer för kommunen. Det får inte heller innebära att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar.

Du får beslut tidigast den 15 september.Kontakt skolskjuts

Telefon: 0150–572 79
Mejl: caroline.meinhold@katrineholm.se

Inför årskurs 7

Sedan 2019 finns inte längre möjlighet att göra profilval till Järvenskolan.

Bakgrunden till förändringen är att regeringen har beslutat att justera i timplanen för grundskolan. Förändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 och ger kommunerna i uppdrag att lägga till mer matematik och idrott och hälsa, på bekostnad av Elevens val.

Som en följd av detta förläggs de kvarvarande timmarna av Elevens val till årskurserna 8 och 9.

Så söker du till musikklasserna

Musikklasser finns på Järvenskolan sedan flera år tillbaka. Om du som elev i årskurs 6 är intresserad av att gå i musikklass så anmäler du dig via en papperblankett som du lämnar in till din nuvarande mentor.

Sök till musikklasser på JärvenskolanPDF

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Du som är elev men inte är folkbokförda i Katrineholms kommun gör en ansökan i vår e-tjänst.

Ansök om skolgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus

Under vårterminens senare del är elever och vårdnadshavare välkomna till den nya skolan inför starten av årskurs 7.

Kontakuppgifter skolval

Järvenskolan

Magdalena Norin
Telefon: 0150-574 09 eller 0150-574 05
Mejl: magdalena.norin@katrineholm.se


Varför kan jag inte längre söka de tidigare profilerna?

Regeringen har beslutat att föra in mer matematik samt idrott och hälsa i grundskolan. Undervisningstiden för eleverna ökar inte utan tiden tas istället från ämnet Elevens val, som har utgjort grunden för profilerna på Tallås och Södra.

Varför kan man inte längre välja mellan Tallås och Södra?

Eftersom profilerna på de båda skolenheterna försvinner, så finns det inte längre något val att göra.

Vad styr vilken av enheterna Tallås eller Södra jag placeras på?

Det styrs genom de sedan tidigare politiskt beslutade upptagningsområdena.

  • Järvenskolan Södra: Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola
  • Järvenskolan Tallås: Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, Forssjö skola och Björkviks skola

Hur fungerar Elevens val i årskurserna 8 och 9?

Inför årskurs 8 gör du ditt val inför ämnet Elevens val. Beslut som vilka alternativ som ska erbjudas fattas av rektor i ett senare skede.

Ska jag inte välja språk inför 7:an?

Nej, det valet har redan gjorts inför årskurs 6. Valet som du gjorde då gäller även på högstadiet.

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesrådPDF

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsrådPDF

Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning har förlorat ditt betyg och önskar betygskopior gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

Kontakta expeditionen på skolan som du gick på.

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet
Telefon: 0150-570 30, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Undantag för Ellwynska skolan och vårdskolan

Undantag gäller för elever från Ellwynska skolan och vårdskolan.

  • Gick du på vårdskolan fram till 1998 ska du höra av dig till Landstingsarkivet.
  • Gick du på vårdskolan eller Ellwynska skolan mellan 1998-2008 ska du höra av dig till kommunarkivet.
  • Gick du ut från Ellwynska skolan från 2009 eller senare hör du av dig till Katrineholms Tekniska College.

Kontaktuppgifter

Kommunarkivet
Telefon: 0150-570 30, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Landstingsarkivet
Telefon: 0155-24 58 20
Mejl: landstingsarkivet.sormland@dll.se

PRAO

Från och med den 1 juli 2018 är det lagkrav att samtliga elever under årskurs 8 och 9, respektive årskurs 9 och 10 för grundsärskolan, ska genomföra totalt 10 dagars PRAO som en del av deras utbildning. Praktiken kan ske på en arbetsplats eller ett gymnasialt yrkesprogram och syftet är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och att de i framtiden ska göra ett mer medvetet studie- och yrkesval.

Nytt verktyg

I och med det nya lagkravet för PRAO har Katrineholms kommun infört ett nytt webbaserat verktyg. Verktyget kallas för samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och finns till för att underlätta hanteringen av praktikplatser samt kommunikationen för både elever och arbetsgivare.

Kontaktperson PRAO

Har du som arbetsgivare inte blivit kontakad om att erbjuda praktikplatser och vill veta mer om PRAO och hur det nya verktyget underlättar mottagandet av praktikanter, kontakta:

Louise Bohman
Telefon: 070 438 93 57
Mejl: louise.bohman@katrineholm.se

Ni kan även gå in på samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och klicka på ”registrera” för att själva registrera er som en praktikplats.

PRAO betyder praktisk arbetlivs-orientering och är en unik möjlighet för både elever och företag. Eleverna får chansen att prova på ett yrke de är intresserade av, lära sig normer och regler inom arbetslivet samt få insikt i betydelsen av skolans ämneskunskaper. För företag kan PRAO vara en god rekryteringsväg men även ge möjlighet till kunskapsutbyte med eleverna samt till att träna sina anställda i mentorskap.

 

 

Inför PRAO-perioden kommer eleverna att få möjlighet att antingen ordna egen praktikplats eller önska en specifik plats i vår platsbank, i verktyget samverka.nu. Eleverna kommer samtidigt att informeras av skolan om vad som är viktigt att tänka på under praktiken; förhållningssätt, tystnadsplikt och försäkring samt vad som krävs och förväntas av dem under praktiken.

Arbetstider och arbetsuppgifter
Eleverna bör följa arbetsplatsens tider i möjligaste mån och arbetsdagen ska omfatta minst 6 tim/dag och högst 8 tim/dag. Eleverna får dock inte börja före kl. 06:00 eller sluta efter kl. 20:00.

Eleverna blir tilldelade en handledare på sin praktikplats som ansvarar för att arbetsuppgifterna anpassas efter ålder och mognad. Vid PRAO får endast lättare och riskfritt arbete utföras.

Läs mer om hur elever får arbeta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunch
Eleverna ska i första hand äta lunch på en kommunal skola eller måltidsverksamhet i anslutning till sin praktikplats. Finns det ingen skola i nära anslutning har eleverna möjlighet att ta med sig matlådor från skolan.

Busskort
Busskort kommer att utfärdas till de elever som har mer än 4 km till sin praktikplats. Busskorten gäller för Sörmlandstrafiken och det innebär att eleverna har rätt till busskort om de genomför sin praktik i exempelvis Flen, Eskilstuna eller Vingåker men inte i en stad eller ort utanför Sörmland. Beslut om vilka elever som har rätt till busskort tas av praktiksamordnare. Elever som beviljas busskort informeras via mail och hämtar själva ut det i skolans expedition.

Riskbedömning och försäkring
Enligt arbetsmiljölagen får minderåriga inte utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Varje arbetsplats i platsbanken har därför riskbedömts i samråd mellan praktiksamordnare och arbetsgivare. De elever som väljer att ordna egen praktikplats lägger själva in arbetsplatsen i verktyget samverka.nu och praktiksamordnare bedömer sedan ifall eleven kan praktisera där eller inte. Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under sin praktikperiod.

Närvaro och frånvaro
PRAO ingår i skolplikten vilket innebär att det är obligatorisk närvaro. Vid sjukdom ska eleven meddela detta både till sin handledare på praktikplatsen och till skolan.

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn som går i skolan i Lärknuten under huvudingången Grundskola och Anmäl frånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också anmäla frånvaro direkt i appen Ping Pong Mobile.

Om ditt barn går på fritidshem, behöver du också anmäla frånvaro till fritidshemmet, det gör du i Lärknuten under huvudingången Fritidshem och Anmäla frånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste alltså anmäla frånvaro på två olika ställen om ditt barn går på fritidshem.