/

Trygghet & säkerhet

I Katrineholms kommun arbetar vi aktivt och kontinuerligt med trygghet och säkerhet. Vi har ett långsiktigt mål om att nå känslan av en trygg stad fri från våld. Arbetet görs tillsammans med polis, ideella föreningar, andra offentliga verksamheter samt övergripande i vår egen verksamhet, till exempel inom skola, socialtjänst , kultur och fritid. Vi arbetar alla för ett tryggare och säkrare Katrineholm.

Hemberedskap – din egen förberedelse för kris

Vid en störning i samhället, till exempel översvämningar, skogsbränder eller militära konflikter är det viktigt att ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Varje hushåll behöver kunna klara en vecka utan ström.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Mydigheten för samhällsbydd och beredskap (MSB) har koll på vad du kan göra redan nu och vad som alltid är bra att ha hemma. Se till att vara förberedd.

Förbered dig för kris (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har tagit fram korta filmer som beskriver hemberedskap för mat, vatten, värme och kommunikation. Se filmerna från MSB på youtube. Länk till annan webbplats.

Vatten vid kris

Sörmland Vatten och Avfall har ansvar för vatten i Katrineholms kommun. På deras webb finns mer information (Sörmland Vatten och Avfall). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För din egen beredskap kan du tappa i flaskor och förvara dem mörkt och kallt. Det kan vara bra att ha vid fler situationer.

MSB har också information om vatten på sin webb Tillgång till vatten i kris (msb.se) Länk till annan webbplats..

 

Hemberedskap - hur du själv förbereder dig

När det händer något ovanligt,
kanske en översvämning eller en stor brand,
är det viktigt att du är förberedd
i ditt hem.

Du behöver förbereda en väska
eller en låda med torr mat och filtar.
Det är bra

Skyddsrum

Om du i händelse av kris inte har möjlighet att evakuera dig till en säker plats finns det ett antal skyddsrum i kommunen. Via Katrineholmskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se var olika typer av service finns, bland annat närmsta skyddsrum - klicka på Risk och beredskap i menyn till vänster. Samma karta finns även på msb.se.

Vilket skyddsrum tillhör jag?

Du tillhör inte ett specifikt skyddsrum. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Hur många får plats i skyddsrummen i Katrineholm?

Katrineholm har 218 skyddsrum enligt MSBs karta. Det finns cirka 28 000 platser i dem och cirka 7 miljoner platser i alla våra skyddsrum i Sverige.

Det finns inte skyddsrum så att det räcker till precis hela befolkningen i Sverige, det är inte tanken. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet till skydd i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. De som bor på landsbygden kanske själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Får jag ta med djuren till skyddsrummet?

Nej, skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av att det kan finnas allergiska personer i skyddsrummen. Svenska Blåstjärnan är en frivilligorganisation som arbetar med dessa frågor. På deras sida finns det ett kontaktkort Länk till annan webbplats.. Där kan du skriva vem som tar hand om ditt/dina djur om du inte kan göra det själv.

Brotts- & våldsförebyggande arbete

Vi arbetar aktivt med att förebygga brott, skador och våld i kommunen. Arbetet sker ihop med polis, ideella föreningar, andra offentliga verksamheter samt övergripande i vår egen verksamhet, till exempel inom skola, socialtjänst , kultur och fritid. Vi arbetar alla för ett tryggare och säkrare Katrineholm.

Farliga verksamheter

Här informerar vi om verksamheter som faller under Sevosolagstiftningen, 1999:38. Den lagen handlar om hur verksamheter som hanterar kemikalier ska jobba för att förebygga och begränsa följderna vid en eventuell allvarlig kemikalieolycka. I lagstiftningen finns två kravnivåer, och i båda nivåerna ska man informera allmänheten om risker. Vilken kravnivå man hamnar i beror på hur mycket kemikalier som hanteras.

 

Mörtsjön bergtäkt

Bergtäkten på fastigheterna Kalsta 3:1, 4:1, 4:2 och Oxlångstorp 1:1 i
Katrineholms kommun har verksamhet som gör att den gäller under lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Mörtsjön bergtäkt ligger cirka 9 km norr om Katrineholms centrum. Täkten är i den lägre kravnivån av lagstiftningen.

Bergtäkten gör bergmaterialprodukter, och arbetet består av losshållning, krossning, sortering och utlastning av bergmaterial.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan det finnas explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga
ämnen. Explosiva ämnen är främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängder gasol.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så allvarlig att boende i närheten riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Kontaktperson: Erica Sunström, Site Manager
Besöksadress: Mörtsjön bergtäkt, 641 93 Katrineholm
Telefon: 070-216 51 34
Mejl: erica.sunstrom@ncc.se

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn görs av Länsstyrelsen i Södermanlands län Länk till annan webbplats..
Telefon: 010-223 40 00
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Viktiga telefonnummer

I nödsituation ring 112

Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om till exempel anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om pass, trafik, migration och tillstånd.

Information vid olyckor och kriser ring 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13

Räddningstjänst

För brandsläckning och räddning ring 112 - i fall där det inte är bråttom, ring dagtid Katrineholms kommuns växel 0150-570 00.

Risklinjen

För att anmäla fel på gator, vattenledningar, parker med mera samt för att anmäla olycksfallsrisker inom Katrineholms kommun ring 0150-571 69

Social beredskap

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete gäller endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästa vardag. Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 112.

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor. 

Telefonen är öppen vardagar klockan 9-12 och 13-16 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Numret till orostelefonen är 020-100 200.

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA.

 Det finns två typer av VMA:

  • varningsmeddelande via utomhussignal, radio/TV och text-TV (sida 100), som ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • informationsmeddelande via radio/TV och text-TV. Detta meddelande behöver inte sändas omedelbart.

Ett VMA kan alltså föregås av utomhussignalen Viktigt meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör utomhussignalen ska du:

  • söka skydd inomhus
  • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio främst P4 lokalradion och se på TV för information och text-TV
    söka information på kommunens webbplats.

När faran är över startas signalen Faran Över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kontakt

Säkerhetschef och samordnare inom brandskydd

Tobias Plantin

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Beredskapsamordnare

Alexander Jansson

Telefon: 0150-570 23

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm