/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.

Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag, sekretesslagstiftning och hälso- och sjukvårdslag.

Utföraren och dess personal ska vara väl bekant med nedan redovisade lokala styrdokument och se till att verksamheten tar hänsyn till och arbetar i enlighet med dem.

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

 • Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2022-01-20 (version 22) Pdf, 940.4 kB, öppnas i nytt fönster. med följande: Rutin om tillfälligt utökad användning av vätskeavvisande munskydd IIR ändras till att istället gälla tillfälligt utökad användning av andningsskydd av typen FFP2, N95 eller KN95 och visir. Förändringen gäller till 2022-02-06.
 • Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2022-01-04, version 21, med följande: · Rutinen har utökats med kapitlet ”Tillfälligt utökad användning av skyddsutrustning för ovaccinerad personal” på sidan 9.
 • Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2021-12-20, version 20 med följande: Tillfälligt utökad användning av vätskeavvisande munskydd IIR inom vård- och omsorgsförvaltningen förlängs att gälla till 22-01-31 och utökas med att vård- och omsorgspersonal ska använda munskydd under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande.
 • Rutin för arkivhantering av journalhandlingar och annan medicinsk dokumentation Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster. (har ersatt tidigare riktlinje med samma namn) är uppdaterad 2021-11-24. Huvudsaklig ändring är att de medicinska journaldokument som ska bevaras för all framtid nu ska läggas i arkivbeständigt aktomslag (tidigare var det i bruna kuvert).
 • Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2021-11-22, version 19, med följande ändring: Engångsvisir utgår från sortimentet. Flergångsvisir (Hellberg Safe 3 ansiktsskydd) ska användas. Flergångsvisir beställs och hämtas på Upplandsgatan 2. Kontakta Lili Eriksson, via mejl lili.eriksson@katrineholm.se
 • Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2021-10-25, version 18, med följande:
  - Hela rutinen är uppdaterad utifrån att Nitrilhandskar ska används vid kontakt med, eller risk för kontakt med kroppsvätskor. Vinylhandskar används enbart vid kontaktallergier hos personal och efter överenskommelse med chef.
  - Kapitlet ”Tillfälligt utökad användning av vätskeavvisande munskydd IIR ” förlängs och gäller fram till 2021-12-31.
 • Ny länsgemensam rutin för palliativ vård på primärvårdsnivå i Region Sörmland och länets kommuner 2021-08-18. Länk finns här och längre ner under Länsgemensamma avtal, riktlinjer, rutiner och överenskommelser i länet.
 • Följande rutiner är uppdaterade den 21 september 2021:
  Dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter Pdf, 172.9 kB. (finns under Rutiner hälso- och sjukvård)
  Rapportering av förändrat hälsotillstånd Pdf, 87 kB. (finns under Rutiner hälso- och sjukvård)
  Trygghetsplatser inom korttidsboende Pdf, 136.8 kB. (finns under Riktlinjer/rutiner Övrigt).

Tidbokning för kunskapsprov i läkemedelshantering.

Här kan du boka tid för kunskapsprov i läkemedelshantering.

OBS! Obligatorisk närvaro på bokad tid. Vid sjukdom eller annat förhinder ska avbokning ske.

E-tjänst för anmälan till utbildning i läkemedelshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IT-support

Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

Mejl: 6900@katrineholm.se
Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

Telefon: 0150-569 00
Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

 • Anhörig/närstående
 • Egenvård
 • Informationsöverföring
 • Hemsjukvård
 • Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • Palliativ vård på primärvårdsnivå i Region Sörmland och länets kommuner (2021-08-18)
 • Psykisk hälsa

Avtal, riktlinjer och överenskommelser som gäller inom Närvården i Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basala hygienregler

 • Hygienregler kommunal verksamhet (hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland)
 • Basala hygienrutiner
 • Basala hygien och klädregler
 • Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Basala hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covid-19

Demens och intetellektuell funktionsnedsättning

Informationsöverföring och samordnad planering

 • Trygg hemgång och effektiv samverkan - Riktlinjer för samverkan vid in - och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland
 • Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning.

Informationsöverföring och samordnad planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelshantering

Tandvårdsstöd

Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

Rutiner och instruktioner

Ergonomi och förflyttningsteknik

Inom vård och omsorg är det viktigt att ha kunskap om hur du arbetar så ergonomiskt riktigt som möjligt, att du använder alla tillgängliga hjälpmedel och tar hjälp av en arbetskamrat när uppgiften kräver det. Detta förebygger risken för belastningsskador.

Legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast gör individuella bedömningar av brukarens funktions-/aktivitetsförmåga och eventuellt hjälpbehov.
När man ska hjälpa någon med förflyttning är det bra om man först kan informera om vad och hur man gemensamt ska göra, så att personen som behöver hjälp själv kan hjälpa till. Om man väntar in personen kan hon eller han hinna vara delaktig i rörelsen. Det är en bra teknik att hålla personen som ska förflyttas nära sig och böja på benen i stället för ryggen när man ska hjälpa henne/honom att sätta sig.

Här finns sju filmer om ergonomi. OBS! Se filmen Föreläsning och ergonomi först. Övriga filmer kan ses i valfri ordning.

Föreläsning om ergonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förflyttning högre upp i säng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förflyttning liggande till sittande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förflyttning med lyft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förflyttning sittande tilll stående Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vändning i säng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överflyttning från säng till rullstol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelshantering - utbildning för omvårdnadspersonal

Här finns filmer att titta på inför delegering.

Del 1 - Läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2 - Läkemedel fortsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3 - Diabetes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsmaterial Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning (det finns även utbildningsmaterial med talmanus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsmaterial för dig som ska få delegering: Särtryck Delegering - inför delegering av läkemedelshantering Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster. (Region Sörmland)

Munhälsa och munvård

Socialstyrelsens grundläggande utbildning om munhälsa och munvård.

Vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård. Utbildningen omfattar sju moduler och tar ca en timme att genomföra.

Grundläggande utbildning om munhälsa och munvård (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personlig skyddsutrustning - nstruktionsfilm för på- och avklädning

Del 1 - Brukare/patienter med luftvägssymtom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2 - Brukare/patienter med luftvägssymptom talande för Covid-19 eller bekräftad Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsvideo för munskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Social dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal

Filmerna kan visas på arbetsplatsträffar eller i andra gruppsammanhang, men kan också ses enskilt. De är avsedda för all personaloch innehåller både grunder och mer fördjupad information. En rekommendation är att använda dem vid inskolning av ny omvårdnadspersonal. Filmerna är textade och innehåller både teori och praktisk handledning i verksamhetssystemet Treserva.

Del 1 - Grunderna Länk till annan webbplats.

Del 2- Individens behov i centrum och ICF Länk till annan webbplats.

Del 3 - Genomförandeplan Länk till annan webbplats.

Del 4 - Genomförandejournal Länk till annan webbplats.

Del 5 - Vårdplaner HSL-dokumentation (och skyddsåtgärder) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21