/

Hur påverkar du klimatet?

Vi påverkar klimatet på många olika sätt - men den mesta klimatpåverkan sker genom transporter, energianvändning, konsumtion, matproduktion och förändrad markanvändning.

Så gör du skillnad

Här har vi samlat information och utbildningsmaterial om transporter, energi, konsumtion och matproduktion. Områden där dina val kan göra skillnad, varje dag!

Sveriges inrikes transporter, dvs hur vi reser och transporterar varor i Sverige, står för nästan en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. För att nå ett klimatpositivt Katrineholm 2045 måste vi ändra hur vi reser.

EU har beslutat att från och med 2035 ska alla nya bilar som säljs inom EU vara utsläppsfria och inte kunna släppa ut någon koldioxid. Detta för att se till att transportsektorn kan bli koldioxidneutral år 2050.

Vad är problemet?

Transportsektorn är en av de främsta källorna till växthusgasutsläpp, vilket har en betydande påverkan på klimatet. Detta beror främst på att många fordon, såsom bilar, lastbilar, flygplan och fartyg, använder fossila bränslen som bensin och diesel, vilka vid förbränning genererar stora mängder koldioxid (CO2) samt andra föroreningar som metan (CH4) och kväveoxider (NOx).

Vad beror resornas utsläpp av koldioxid av?

Koldioxidutsläpp från resor beror av:

  • Vilket bränsle som används.
  • Hur bra fordonet är på att omvandla energin i bränslet till rörelse.

Vid förbränning åtgår det syre. Detta innebär att:

1 liter bensin + luft => 2,1 kg koldioxid + vatten + energi

1 liter diesel + luft => 2,0 kg Koldioxid + vatten + energi

Om man använder förnybara bränslen, så som HVO och biogas, genereras lika mycket koldioxid som vid användningen av icke förnybara bränslen. Men då denna koldioxid kommer från växter som nyligen avverkats och som ersatts av nya växter – så kommer inte utsläppen från användning av förnybara bränslen bidra till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Kör du eldrivna fordon så uppstår inga utsläpp från bränsleanvändningen när du kör fordonet utan eventuella utsläpp uppstår vid genereringen av elen. Då en stor del av elen i Sverige genereras med fossilfri energi (vindkraft, solkraft, vattenkraft och kärnkraft) så kommer klimatpåverkan från när vi kör elbilar, elmopeder och elcyklar inte bidra till växthuseffekten.

Nedan följer genomsnittliga utsläpp för olika transportslag.

Tabell 1 Genomsnittliga utsläpp per transportslag.

Fordon

Utsläpp av växthusgaser

Gram per km

Utsläpp av växthusgaser

Gram per person*km

ElBil

0

0

Dieselbil (liten)

158

40-158

Dieselbil - stadsjeep

270

70-270

Buss

 

16

Tåg

 

0,4

Flyg

 

486

Källa: Naturvårdsverkets verktyg för att beräkna klimatpåverkan från transporter - Beräkna klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur kan vi minska klimatpåverkan från resor?

För att minska klimatpåverkan från våra resor kan vi ändra hur vi reser (cykla och gå kortare sträckor), ändra det bränsle som driver våra resor samt minska behovet av resor.

Genom att planera städer så att det är snabbt, smidigt och enkelt att gå, cykla och åka kollektivt så kommer fler välja dessa alternativ och klimatpåverkan från resor kommer minska. Hur skulle du planera för en stad där man inte behövde ha bilar?

Genom att byta till fossilfria bränslen i våra fordon så kommer utsläppen minska. Utöver utvecklingen av elfordon arbetar bilindustrin även med att utveckla fordon som går på vätgas och ammoniak. Vilket drivmedel tror du att fordonen år 2045 kommer ha?

Här kan du läsa mer

Myndigheten Trafikanalys: Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken (trafa.se) Länk till annan webbplats.Här finns mycket information om trafik och trafikens utveckling.

Energi är det som får våra lampor att lysa, våra apparater att fungera, våra bilar att rulla och våra hem att bli varma. Men hur vi får den energin påverkar vår planet och klimatet. Vissa sätt att få energi är bättre för klimatet än andra.

Energisystem - produktion, lager, distribution, användning

Figur 1 Energisystemet består av produktionsanläggningar, distributionsnät och användare. Bildkälla: Planering och bedömning av elektriska energilager (elstandard.se) Länk till annan webbplats.

Ett energisystem består av produktionsanläggningar, distributionsnät och användare. En ny komponent som tillkommit till energisystemet under senare år är energilager.

Produktion av energi i Sverige

I Sverige produceras energi främst genom biobränslen (ved), kärnkraft, olja (bensin, diesel och råolja), vattenkraft, vindkraft och solkraft. I Sverige produceras el till störst del från förnybara energikällor - från vattenkraft (41%), vindkraft (19%), kraftvärme (10%) och solkraft (1%) - samt från kärnkraft (29%) (SCB 2022).

I Katrineholm får vi el och värme från olika källor. Vi producerar egen el genom kraftvärme, vattenkraft, solkraft och vindkraft men majoriteten av vår el får vi via det nationella elnätet - nordisk elmix (SCB 2021, Energikontoret i Mälardalen 2021). I Katrineholm har vi dessutom ett kraftvärmeverk som med biomassa producerar förnybar värme till hushåll och verksamheter i centralorten som är anslutna.

Distribution av energi

Distribution av energi – dvs hur energin förs från produktionsanläggningen till användaren – sker genom elnät, fjärrvärmenät och genom transporter med lastbilar och båtar.

Användning av energi

Energin som används i Sverige går till industrin, transporter och till bostäder och service.

 

Energiproduktion i Sverige

Figur 2 Energianvändningen i Sverige kan delas in i industriell användning, transporter och bostäder och service samt övrigt. Källa: Energimyndigheten.

 

Hur påverkar energisystemet klimatet?

Den primära orsaken till klimatpåverkan från energisystemet är användningen av fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas till att värma våra hem, producera el och driva transporter. Vid förbränning av fossila bränslen frigörs koldioxid (CO2) och andra växthusgaser till atmosfären, vilket förstärker växthuseffekten och leder till uppvärmning av jorden. Fossila bränslen är också ändliga - de kan ta slut. Alternativa energislag inkluderar kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft och biomassa.

Kärnkraft

Kärnkraft är en energiform som inte använder fossila bränslen och har låga koldioxidutsläpp när det används. Istället för att förlita sig på vind eller sol, genererar kärnkraft elektricitet genom att dela atomer av uran. Uran är ett radioaktivt ämne och en icke-förnybar resurs. Trots sina fördelar har kärnkraft också miljörisker, inklusive utsläpp vid uranbrytning och bränsleproduktion, samt problem med hantering av kärnavfall och risk för radioaktivt läckage vid olyckor.

Vattenkraft

Vattenkraft är en metod för att generera elektricitet genom att använda rörelsen hos vattenmassor, som floder eller forsar. För att göra detta används vattenkraftanläggningar, vanligtvis dammar och kraftverk. Dessa anläggningar omvandlar rörelseenergin från strömmande vatten till elektrisk energi.

Det som sker är att vatten samlas upp i ett vattenmagasin genom en damm, och när det släpps igenom kraftverket, driver det turbiner som i sin tur genererar elektricitet. En fördel med vattenkraft är dess jämnhet och förutsägbarhet i energiproduktionen, vilket skiljer den från vissa andra förnybara källor som sol- och vindkraft.

Trots dess pålitlighet kan vattenkraftverk påverka miljön. De kan påverka ekosystemen i de vattendrag de utnyttjar och orsaka problem som påverkar fiskpopulationer och vattenkvalitet. Det är därför viktigt att balansera fördelarna med ren energiproduktion mot de potentiella negativa konsekvenserna för miljön.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla med låga koldioxidutsläpp. Rörelseenergin hos vinden omvandlas till elektrisk energi genom vindturbiner som vanligtvis består av tre huvudsakliga delar: rotorblad, nav och torn. Rotorbladen är fastsatta vid naven och roterar när vinden passerar. Denna roterande rörelse överförs till en generator för att producera elektricitet.

Vindkraft som energikälla är beroende av att det blåser – blåser det inte kan ingen elektricitet genereras. Detta gör vindkraften mindre pålitlig jämfört med andra energislag som är mer konstanta.

Tillverkning och installation av vindkraftverk kräver energi och material, och det kan finnas vissa miljöpåverkningar vid utvinning av jordartsmetaller för tillverkning av vindturbiner. Vindkraftverk kan även påverka fåglar och fladdermöss, särskilt om de är placerade i viktiga flyttvägar eller nära naturliga habitat. Ljudet och den visuella påverkan från vindturbiner kan också ses som en nackdel, särskilt i närheten av bostadsområden.

Solkraft

Solkraft är en förnybar energikälla med låga koldioxidutsläpp. Det finns två huvudsakliga sätt att generera elektricitet från solen: genom solceller och genom soltermiska kraftverk.

När solens strålar träffar solcellen, absorberas fotonerna (ljuspartiklarna) av halvledarmaterialet. Energin från fotonerna överförs till elektronerna i halvledarmaterialet, vilket gör att elektronerna rör sig och skapar ett flöde av elektrisk ström. Den elektriska strömmen som genereras av solcellerna leds till en växelriktare, som omvandlar den från likström (DC) till växelström (AC), vilken är den typ av ström som används i hushåll och företag.

Soltermiska kraftverk använder speglar eller linser för att koncentrera en stor mängd solstrålning till en liten yta. Denna koncentrerade solenergi används för att värma upp en vätska. Den uppvärmda vätskan används för att producera ånga, vanligtvis genom att värma upp vatten. Ångan används sedan för att driva en turbin, på samma sätt som i traditionella fossila bränslekraftverk eller kärnkraftverk. När turbinen snurrar, driver den en generator som producerar elektricitet.

Solkraft är likt vindkraft beroende av väderförhållanden vilket innebär att den inte kan producera energi dygnet runt, året om. Produktionen av solceller kräver även vissa energiintensiva processer och material, och bortskaffande av solceller kan vara en miljöutmaning.

Biomassa

Biomassa som energikälla refererar till användningen av organiska material för att producera energi. Dessa material inkluderar en variation av organiskt ursprung, som trä, jordbruksavfall, alger, och organiskt avfall från hushåll. Energin som utvinns från biomassa, i tex. kraftverk, kan omvandlas till elektricitet och värme. Biomassa kan dessutom omvandlas till bränslen som biogas och biodiesel i olika anläggningar.

Biomassa kan vara klimatneutral om den produceras och används hållbart. Vid förbränning av biomassa frigörs koldioxid, men detta kompenseras under biomassans tillväxtfas, tex då träden växer och kan absorbera koldioxid. Problem kan uppstå om skogsavverkning inte sker på ett hållbart sätt eller om stora mängder biomassa används utan att ersättas.

Tabell 1 Energislagens egenskaper.

 

Förnybar

Fossilfri

Fossil

Kärnkraft

 

X

 

Oljeprodukter

 

 

X

Vattenkraft

X

X

 

Vindkraft

X

X

 

Solkraft

X

X

 

Biomassa

X

X

 

Hur kan vi minska klimatpåverkan från energisystemet?

För att minska energisystemets klimatpåverkan behöver andelen förnybara energikällor öka, såsom sol- och vindkraft, som inte genererar betydande mängder växthusgasutsläpp och som inte tar slut likt fossila bränslen. Energiomvandlingstekniker och energieffektivitet spelar också en viktig roll. På individnivå är det viktigt att vara medveten om sin energiförbrukning och göra insatser för att effektivisera den.

Vill du veta mer?

Naturvårdsverket: Klimatet och energin (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Statistikmyndigheten (SCB): Kommunal och regional energistatistik (scb.se) Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten: Sveriges energisystem (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten, Energiläget i Sverige 2022: Energimyndighetens webbshop (a-w2m.se) Länk till annan webbplats.

Vad vi väljer att köpa har stor påverkan på klimatet. I Sverige är konsumtionen, dvs vad vi köper, det som har störst klimatpåverkan efter transporterna.

Konsumtionens påverkan på klimatet

En produkt påverkar klimatet när den produceras, när den används och när den slängs. Så det bästa du kan göra för att minska klimatpåverkan från din konsumtion är att köpa färre saker.

Visste du att många kläder som köps i Sverige bara används 7 gånger innan de slängs? Kan vi använda kläderna dubbelt så många gånger så har vi halverat behovet av nya kläder och också halverat klimatpåverkan från att produktionen av kläderna.

 

Livscykel för kläder

Figur 1 Livscykeln för kläder består av produktion, transport, användning, återanvändning/secondhand och innan det blir avfall.


Produktionen och transporten av varor och tjänster genererar ofta utsläpp av växthusgaser. Från råvaruutvinning till tillverkning och distribution skapas koldioxidutsläpp, andra utsläpp och avfall. Hur stor påverkan olika delar av livscykeln har beror av vilken energi och vilket material som används samt hur långt en produkt ska transporteras.

Men vi konsumerar inte bara produkter – vi konsumerar tjänster också. Detta kan exempelvis vara att besöka badhuset, att gå på bio eller äta på en restaurang.

I Katrineholm släppte vi 2022 ut ca 5,8 ton koldioxid per person och år från vad vi konsumerade (SEI). Den konsumtion som i Katrineholm leder till störst klimatpåverkan är från transporter (2234 CO2/person/år), livsmedel och restaurangbesök (1405 ton CO2/person/år), boende och möbler (1152 ton CO2/person/år).

 

Hushållen klimatpåverkan

Figur 2 Andel av hushållens klimatpåverkan per kategori i Katrineholm 2022. Källa: Stockholm Environment Institute 2022.


Klimatpåverkan från olika material

De material som används i en produkt spelar en stor roll i produktens klimatpåverkan. Olika material kräver olika mängder energi och resurser vid produktion. Till exempel kräver produktionen av vissa metaller, såsom aluminium och stål, mycket energi medan tillverkning av plast och träbaserade produkter inte kräver lika mycket energi. Och eftersom energianvändningen i många länder kommer från olja så betyder ofta en hög energianvändning att utsläppen av koldioxid blir hög.

Att välja hållbart och klimatsmarta material är svårt då det beror av många olika faktorer. Men om du kan välja ett material som inte går sönder, som inte har transporterats långt och som kan återanvändas när produkten slängs så brukar det bli bra.

Klimatpåverkan från transport av produkter

Långa transporter ger stor klimatpåverkan eftersom transporterna till stor del använder olja, diesel och bensin.

Idag arbetar man med att ersätta lastbilar som går på diesel med lastbilar som drivs med el – men fortfarande går de flesta lastbilar på diesel.

Att välja varor som inte transporterats så långt är ett sätt att minska produktens klimatpåverkan.

Var tror du att dina kläder är tillverkade och hur långt har de transporterats?

Klimatpåverkan från användning av produkter

Hur vi använder en produkt påverkar också klimatet.

Kläder tvättas och torkas – vilket kräver energi och vatten.

Elektriska produkter, så som mobil, kylskåp och spelkonsoller, använder el när de används. Och vid produktion av el uppstår ofta koldioxidutsläpp.

Även produktens livslängd och möjlighet till återanvändning spelar en viktig roll för en produkts klimatpåverkan. Produkter som håller längre och används många gånger är ofta bättre för miljön.

Att göra medvetna val när det gäller val av produkter och att minska onödig användning kan ha en direkt inverkan på den totala energikonsumtionen och därmed bidra till att minska klimatpåverkan. Att välja energieffektiva apparater och elektronik innebär att man investerar i enheter som är konstruerade för att maximera prestanda samtidigt som de minimerar energiförbrukningen.

Förutom att välja energieffektiva produkter är det också viktigt att stänga av elektronik när den inte används, använda energisparlägen och undvika onödig standby-drift är enkla åtgärder som kan minska den totala energiförbrukningen över tid och därmed minska växthusgasutsläppen. Att stänga av elektronik som inte används minskar också risken för bränder - så det är bra på många sätt.

Klimatpåverkan från avfall

Även produktens livslängd och möjlighet till återanvändning spelar en viktig roll för en produkts klimatpåverkan. Produkter som håller längre och används många gånger är ofta bättre för miljön. I kontrast kan engångsmaterial, som ofta används en kort tid innan de kasseras, bidra till högre klimatpåverkan genom ökad efterfrågan på kontinuerlig produktion och avfallsbearbetning.

När vi inte längre vill eller är i behov av det vi en gång har konsumerat nås slutet av en produkts livscykel och avfall uppstår. Hur vi bortskafar produkter har en direkt påverkan på klimatet. Avfall från förbrukade produkter genererar metan vid nedbrytning på deponier, vilket ytterligare bidrar till växthuseffekten. Därför ska deponering av avfall undvikas.

I första hand ska avfall minimeras genom medvetna konsumtionsval, och i andra hand ska produkter återbrukas. Att återbruka innebär att återanvända saker i sin befintliga form eller genom att omvandle de till nya produkter. I tredje hand, när återanvändning inte är möjligt, ska saker vi inte längre vill ha eller behöver materialåtervinnas. Genom att bryta ner produkter i sina grundläggande material och återvinna dem till nya produkter minskar vi behovet av att utvinna nya råmaterial och sparar energi.

Denna prioriteringspordning bestäms av den EU beslutade avfallstrappan som dessutom är antagen i den svenska miljöbalken. Avfallstrappan bidrar till skapandet av en cirkulär ekonomi där avfall hanteras på ett sätt som minimerar negativa miljökonsekvenser och främjar resurseffektivitet.

 

Avfallstrappan

Figur 3 Avfallstrappan. Illustratör: Emma Westerberg.

Mat och livsmedel har en betydande påverkan på klimatet genom hela sin resa från odling och produktion tills det hamnar på tallriken eller i sopporna.

Livsmedlens påverkan på klimatet

Livsmedelsproduktionen och vår matkonsumtion påverkar klimatet. Det sträcker sig från hur råvaror odlas, skördas och bearbetas, till hur de transporteras, förpackas och konsumeras. Varje steg i denna kedja genererar växthusgaser, som bidrar till den globala uppvärmningen.

Olika livsmedel har olika påverkan på klimatet. Klimatpåverkan från livsmedel är inte helt enkel att sammanställa, då klimatpåverkan är beroende av var och hur livsmedlet har framställts och hur det förpackas. Diagrammet nedan ger en generell bild av klimatpåverkan från de livsmedel som vi i Sverige oftast köper.

 

Klimatpåverkan från livsmedel

Tabell 1 Klimatpåverkan från livsmedel (CO2e per 100g). Källa: Carbon Cloud (Världsnaturfonden matkalkylator, länk: https://matkalkylatorn.se/)


Våra kostvanor spelar en avgörande roll för hur det vi äter påverkar klimatförändringarna. Produktionen av vissa livsmedel, särskilt rött kött, är mer resurskrävande och energiintensiv. Att inkludera mer växtbaserade alternativ i kosten kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Produktion av livsmedel och förpackningar påverkar klimatet

Jordbruket, särskilt köttproduktion, genererar stora mängder växthusgaser. Mjölkkor och idisslare avger metan som är ca 25 gånger mer potent än koldioxid vad gäller att fånga in värme i atmosfären. Gödsel och konstgödselproduktion bidrar med lustgas, en annan typ av växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom kräver vissa grödor stora mängder mark och vatten, vilket kan leda till avskogning och överanvändning av naturresurser. När skogen tas ned minskar skogens kollagringskapacitet och mer koldioxid frigörs i atmosfären.

Det som mat och livsmedel förpackas i påverkar också klimatet. Tillverkningen av förpackningsmaterial genererar växthusgasutsläpp. Klimatpåverkan från förpackningar beror också på om materialet är enkelt att återvinna. Om materialet i en förpackning kan återvinnas så kan den användas igen, vilket innebär att nyproduktion minskar och även utsläppen. Plast används ofta till att förpacka livsmedel på grund av att det är billigt att framställa och transportera då materialet är lätt, till skillnad från exempelvis glas. Däremot är plast inte en förnybar resurs. Papper å andra sidan är förnybart och enklare än plast att återvinna. Därför är valet av förpackningsmaterial viktigt ur klimatsynpunkt vid produktion och inköp av livsmedel.

Lokalt producerade livsmedel är klimatsmartare

Transporten av livsmedel med flygplan, fartyg och lastbilar över långa avstånd ökar utsläppen av koldioxid. I Sverige utgör en del av den mat vi äter sådan mat som har importerats från andra länder. Det innebär att transportbehovet blir längre och utsläppen av växthusgaser större. De livsmedel som vi producerar mest av i Sverige är mejeriprodukter, socker, spannmål, kött, ägg samt rotfrukter och grönsaker som är i säsong. På bilden nedan kan du se hur stor andel av livsmedlen som säljs på den svenska marknaden som är producerade i Sverige.

 

Sveriges försörjningsförmåga

Figur 1 Sveriges försörjningsförmåga. Källa: Svenskmärkning AB, Jordbruksverket 2021


Det svenska klimatet gör att vi är beroende av att importera livsmedel som inte är lönsamma eller möjliga att producera här på grund av klimatförhållanden. Det gäller exempelvis för kaffe och bananer. Däremot kan du gynna både klimatet och den svenska livsmedelsproduktionen genom att välja lokalt producerade livsmedel och livsmedel i säsong som minskar behovet av långväga transporter som resulterar i växthusgasutsläpp och bidrar till den globala uppvärmningen.

Matsvinn bidrar till den globala uppvärmningen

Avfall av mat bidrar också till klimatförändringar. När mat slängs i soporna och slutar upp på deponier produceras metangas som bidrar till den globala uppvärmningen. Förutom metanutsläppen under nedbrytningsprocessen på deponier, kräver produktionen av livsmedel också resurser som vatten, energi och mark. När mat slängs ökar den onödiga användningen av resurser och förstärker därmed de negativa effekterna på klimatet.

För att minska klimatpåverkan från matavfall behöver matsvinnet minska i alla led från produktion till matbordet. I produktionsskedet leder överproduktion och otillräcklig skörd till matsvinn. Under distribution och i detaljhandeln kan kosmetiska defekter, överbeställningar och korta försäljningstider bidra till avfall. Slutligen, i hushållen, slängs ofta mat på grund av överköp, felaktig lagring eller förfallodatum. Genom att planera sina matinköp och ta tillvara på matrester kan matsvinnet i hushållen minska.

Det matsvinn som inte går att motverka kan istället komposteras och bli till jord, eller användas som biomassa till energiproduktion i framställandet av exempelvis biogas eller värme i ett kraftverk.

Här kan du läsa mer

Världsnaturfonden matkalkylator: Matkalkylatorn Länk till annan webbplats.

Katrineholms kommuns måltidsprogram

Svenskmärkning AB, Sveriges självförsörjningsgrad: Lär dig mer om Sveriges självförsörjningsgrad – Från Sverige (fransverige.se) Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket, Matsvinn: Därför ska vi minska matsvinnet (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Informationen ovan är utbildningsmaterial för dig som är skolelev och är en del av KlimatTisdag - läs mer om arbetet på projektets sida!