/

Lågflödesmuddring i Öljaren

Katrineholms kommun deltar i det unika projektet LIFE IP Rich Waters. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

Om lågflödesmuddringen i Öljaren

 • Öljaren har sedan tidigare problem med övergödning.
 • Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.
 • Metoden kallas för lågflödesmuddring och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider
  ut i skogen och på åkrarna i närområdet.
 • Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika sedimentet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när det näringsrika sedimentet minskar och sedimentet fungerar som gödning där det sprids ut.
 • Lågflödesmuddringen i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs- och vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.
 • Projektet beräknas pågå mellan 2017 till 2023.
 • Säkerhetsdatablad för flockningsmedel som används i arbetet. Pdf, 53.4 kB.

Lågflödesmuddring som metod

Lågflödesmuddring är en ny teknik. Det finns endast ett fåtal projekt i landet som testat denna metod för att minska näringsläckage från sediment till sjöar (internbelastning). Metoden är skonsam mot bottenfauna och vattenlevande organismer då det endast är de översta lagren sediment som sugs upp. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med en vägledning för vilka åtgärder som är lämpliga i internbelastade sjöar i Sverige och projektet i Öljaren är en viktigt del i detta arbete. Ett nationellt nätverk har bildats med övriga beställare av tekniken för kunskapsutbyte.

Det här sker just nu i projektet

Muddringen igång

 • Sedan i september 2021 är lågflödesmuddringen i Öljaren igång. Entreprenören som genomför lågflödesmuddringen är Tecomatic AB och de har lång erfarenhet från olika typer av muddringsprojekt.
 • Sedimenten som sugs upp avvattnas i en stor geosäck och samlas där. Det vatten som rinner ut ur säcken, rejektvattnet, filtreras via ett sandfilter för att sedan rinna tillbaka till Öljaren.

Provtagningar

 • Löpande provtagningar kommer att ske på de upptagna sedimenten innan de kommer att spridas på åkermark.

Baltic Sea City Accelerator

 • Katrineholms kommun och projektet i Öljaren har sedan 2019 deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator Länk till annan webbplats.. Programmet har som mål att stödja och hjälpa kommuner runt om Östersjön och lokala vatten med deras mål när det gäller vatten. För Katrineholm innebär det stöd och hjälp i att utveckla projekt, och samtidigt få ett större kontaktnät och bättre spridning både nationellt och internationellt av projektets resultat.

Ta del av händelser och berättelser direkt från projektet

Läs mer på vår sida på gyghub.com Länk till annan webbplats.

Här kan du:

 • Se vad som har hänt i projektet och ta del av projektledarnas egna berättelser.
 • Dela dina egna berättelser om projektet.
 • Delta och bidra med dina kunskaper till projektet.
 • Se hur projektet är kopplat till de globala målen

Studiebesök

Det kommer att finnas möjlighet att göra studiebesök vid platsen för lågflödesmuddringen. Har du frågor? Kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans med Lågflödesmuddringen i Öljaren är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi bland annat till att uppnå följande mål:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.
Mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.


Mål 12, 13 och 14 från de globala målen för hållbar utveckling

Tack!

Vi vill passa på att tacka Gimmersta Säteri för ett gott samarbete och upplåtelse av mark inom projektet.

Om LIFE IP Rich Waters

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Katrineholms kommun är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger.

Finansiering av projektet

Projektet medfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Baltic Sea Action Plan Fund, Havs- och vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Samling av logotyper

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm