/

Reduktionsfiske i Spetebysjön

Under tre år pågår reduktionsfiske i Spetebysjön utanför Valla. Målet är bland annat att återställa balansen i sjöns ekosystem och förbättra vattenkvalitén. Redan det första året har vi tagit upp lika mycket fosfor ur sjön som vi trodde att vi skulle göra under hela projektets gång.

En person håller upp en gädda i handen. Personen står i en båt iklädd skyddskläder. På botten av båten ligger mängder av vitfisk.
Magnus Böklin från Klara Vatten visar upp en gädda. Gäddan är en rovfisk och släpps tillbaka i sjön för att gynnas. Foto: Josefine Karlsson

Bakgrund

Spetebysjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Idag klassas sjön som kraftigt övergödd. Provtagningar från augusti 2018 och juni 2020 visar på mycket höga halter av fosfor. Med hjälp av metoden reduktionsfiske Länk till annan webbplats. genomför vi nu ett så kallat selektivt fiske och där vi minskar mängden vitfisk i Spetebysjön.

Vitfisk är bottenlevande fisk som söker efter föda på och i botten av en sjö, vilket leder till att näringsämnen frigörs och vattnet blir grumligt. Fosfor lagras ofta i sediment på botten och fiskens aktivitet gör att fosforn överförs i högre grad till vattnet.

Så här går det till

Reduktionsfiske innebär att man med hjälp av selektivt fiske minskar mängden vitfisk i en sjö. Det kan röra sig om vitfisk såsom braxen, ruda och mört medan rovfisk såsom gädda och abborre släpps tillbaka och gynnas.

Bottenlevande fisk som tillexempel braxen söker nämligen efter föda på och i botten av en sjö, vilket leder till att näringsämnen frigörs och vattnet blir grumligt. Fosfor lagras ofta i sediment på botten och fiskens aktivitet gör att fosforn överförs i högre grad till vattnet.

Planen är att den fisk som tas upp ska skickas till en närliggande biogasanläggning för att minska transportsträckan av fisken. Där kommer sedan fisken att rötas och brytas ned till biogas.

Förväntningar och resultat

Med hjälp av reduktionsfiske i Spetebysjön är målet att:

  • Förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet.
  • Ta upp cirka 17 ton fisk ur sjön. Detta skulle motsvara 127 kg fosfor och 425 kg kväve som lyfts ut från sjön i form av fisk.
  • Minska algblomningen.
  • Förbättra badmöjligheterna.
  • Öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns ekologiska status hos närboende och allmänheten.

Arbetet pågår under 3 år med start hösten 2022.

Redan under första året har projeket överträffat förväntningarna. 2021 togs det upp 16.84 ton fisk ur sjön - alltså så mycket som man hade planerat för under hela projektets gång!

Det innebär att det tagits upp cirka 126 kg fosfor och 421 kg kväve ur sjön i tillägg till de förväntade biologiska effekterna i sjön.

Fångsten 2021 bestod till störst del av braxen och mört följt av ruda, mindre abborre och sutare medan gärs, och sarv utgjorde endast en mycket liten andel.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med reduktionsfisket i Spetebysjön är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling i Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Mål 14 och 15 i Agenda 2030.