/

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den kan beskrivas som kommunens avsiktsförklaring för hur en hållbar utveckling av kommunen ska ske. Planen ska ta höjd för kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Planen beskriver den förväntade och önskade utvecklingen av Katrineholms kommun flera decennier framåt.

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan som vi kallar för Framtidsplan 2050.

Tyck till om Framtidsplan 2050

Just nu är kommunens nya förslag till översiktsplan - Framtidsplan 2050 ute på granskning och du kan nu tycka till om innehållet.

Planen sätter agendan för hur vi vill att Katrineholms kommun ska utvecklas och hur livet här ska se ut i framtiden. Granskningen är det andra och sista tillfället att tycka till om planens innehåll.

Du kan lämna dina synpunkter från den 19 juni till den 30 september 2024

Så här lämnar du dina synpunkter

Vad roligt att du vill tycka till om översiktsplanen - Framtidsplan 2050. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Tänk gärna på att dina synpunkter måste lämnas in skriftligt till oss. Du kan lämna dina synpunkter till och med den 30 september 2024.

E-tjänst

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även bifoga bilder eller andra dokument.

Mejl

Mejla dina synpunkter till framtidsplan2050@katrineholm.se
Skriv gärna "Framtidsplan - granskning" i rubrikraden.

Brev

Skicka dina synpunkter via brev till:
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Märk brevet med "Framtidsplan - granskning".

Kontaktcenter

Du som inte använder dator eller mobil kan ta dig till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm för att se framtidsplanen och tycka till. Kontaktcenter har öppet måndag till fredag klockan 10 till 16.

Framtidsplan 2050 är Katrineholms kommuns förslag på ny översiktsplan. Den är helt digital och efter att den är antagen kommer den att ersätta den tidigare Översiktsplan 2030.

Framtidsplan 2050 är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den kan beskrivas som kommunens avsiktsförklaring för hur en hållbar utveckling av kommunen ska ske. I framtidsplanen beskriver vi kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön samt hur allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer ska uppnås. Framtidsplanen beskriver den förväntade och önskade utvecklingen av Katrineholms kommun flera decennier framåt och är avgörande för möjligheterna att åstadkomma en hållbar utveckling och en god livsmiljö för kommunens invånare.

Framtidsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Katrineholms kommun. Planen fungerar också som vägledning i beslut som fattas av andra myndigheter.

Framtidsplan 2050 berättar bland annat:

 • Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
 • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.
 • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
 • Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.

Idag har vi genomfört flera av de mål som finns med i våra nuvarande översiktsplaner för staden och landsbygden i Katrineholms kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan (Framtidsplan 2050) där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

2019 genomförde vi en aktualitetsprövning av Översiktsplan 2030. Där granskade vi om planens innehåll är relevant och aktuellt och om översiktsplanen behöver revideras eller helt göras om. Vid aktualitetsprövningen beslutade kommunfullmäktige att nuvarande översiktsplan gäller till slutet av 2024 och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan - Framtidsplan 2050.

Vi inledde arbetet med att ta fram Framtidsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar i december 2024.

Tidplan

 • Juni till augusti 2021: i juni 2021 började arbetet med att samla in katrineholmarnas tankar om det framtida Katrineholm.
 • November 2021 till maj 2023: vi tar fram ett första förslag på Framtidsplan 2050.
 • September till oktober 2023: samråd pågår där du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
 • November 2023 till mars 2024: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.
 • Juni till september 2024: vi ställer ut planen för granskning och du kan lämna dina synpunkter igen.
 • September till december 2024: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter och färdiställer en färdig plan. Planen ska sedan antas av kommunens politiker. Efter det gäller Framtidsplan 2050 för Katrineholms kommun och ersätter den tidigare översiktsplanen.

Organisation

Arbetet med Framtidsplan 2050 leds av två projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen. I framtagandet deltar dessutom representanter från:

 • samtliga kommunala förvaltningar,
 • kommunens ledningsgrupp,
 • kommunala bolag och andra intressenter.

Sammanlagt har över 70 personer i kommunens organisation på något sätt deltagit i framtagandet, och när vi räknar in allmänhetens synpunkter från dialogen har 400 personer varit delaktiga i att forma innehållet.

Inledande arbete

Vi inledde arbetet med framtidsplanen genom att fråga brett vad invånare tycker om Katrineholm idag och i framtiden.

Processen

Framtagandet av en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Under framtagandeprocessen har allmänheten och intressenter möjlighet att ge sina synpunkter. Det här sker i uppstartsarbetet samt under samråd och granskning som vardera är två månader. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar att anta den nya översiktsplanen.

En av de viktigaste delarna i arbetet med Framtidsplan 2050 är att lyssna på hur invånare, företag och andra intressenter vill att kommunen ska utvecklas. Vi inledde därför arbetet med Framtidsplan 2050 med en insamling av framtidsvisioner och synpunkter från invånare. Syftet var att skapa en bild av hur katrineholmarna vill att kommunen ska se ut i framtiden och vilka viktiga frågor som de vill att Framtidsplanen hanterar. Målgruppen för den tidiga dialogen i Framtidsplan 2050 har primärt varit de som lever och verkar i Katrineholms kommun idag, med speciellt fokus på ungdomar.

Enkätundersökning 2021

Under 2021 genomförde vi en bred insamling av framtidsvisioner, i form av en digital enkät där 300 invånare gav sin bild av framtiden. De som besvarade enkäten tyckte bland annat att det bästa med Katrineholm är närheten till natur och naturupplevelser, i kombination med stadens service och utbud. Att bevara och ta hand om våra naturresurser, utveckla stadens utbud och förstärka identiteten som trädgårdsstad med parker och grönområden, konst och kulturliv är viktigt för framtiden. De som besvarade enkäten vill se en trygg kommun med god gemenskap och bra uppväxtvillkor för barn- och unga.

Exempel på citat från enkätundersökningen:

Det bästa med Katrineholm är att ha nära till grönskan och naturen men även en fika eller god lunch centralt och kunna ta del av liv och rörelse.

Alla ska känna att Katrineholm är en trygg och bra plats för mig och min familj att leva på.

Workshop för näringslivet

Vi har även genomfört en frukostworkshop med näringslivets företrädare för att samla in deras tankar om framtidens Katrineholm. Under workshopen lyftes återigen vikten av en trygg och upplevelserik kommun med levande stadskärna och stort utbud fram som viktigt för framtiden. Rikt kulturliv, möjlighet till högre utbildning och landsbygdsutveckling för att hela kommunen ska utvecklas sågs också som framgångsfaktorer.

Samarbete med gymnasieelever

I ett samarbete med Duveholmsgymnasiet har 50 gymnasieelever under 2021 arbetat med frågeställningar om framtidens Katrineholm. Klasser som deltog var:

 • Estetiska programmet Animation och visualisering - år 2 och 3
 • Estetiska programmet Media och design - år 2 och 3
 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media - år 2
 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende - år 2

Här kan du se några av elevernas arbeten via YouTube Länk till annan webbplats..

Tidigare dialogarbete

Framtidsplan 2050 vilar också på resultatet av det dialogarbete som vi genomförde under 2012 till 2014 inför framtagandet av Översiktsplan 2030. Vi besökte bland annat kommunens samtliga tätorter för synpunktsinsamling. I dialogen deltog även barn och ungdomar som genom skapande visade vad som var viktigt för dem i sin kommun.

Kontakt

Framtidsplan 2050

Projektledare Jennie Hjertberg och Sara Eresund

Telefon: 0150-570 00 (växel)