/

Publicerad:

Förslag till lokalöversyn i förskolan

Förskolan Mysaks lokaler kan tas ur bruk som en del av en lokalöversyn inom förskolan. Beslut om förslaget fattas i nämnd den 12 december.


Antalet barn och elever minskar i Katrineholm. Det föds färre barn, och antalet inflyttade täcker inte upp för den minskningen. Vi ser en minskning med 120 barn i våra förskolor under nästa läsår. Det här innebär att bildningsförvaltningen måste se över förskoleorganisationen så att den stämmer överens med antalet barn.

Bildningsförvaltningens förslag för våra förskoleverksamheter är att göra en lokalöversyn. Förslaget går ut på att vi slår ihop förskolor, och tar vissa lokaler ur bruk. Det här innebär att barn som går på förskolan Mysak enligt förslaget flyttas till förskolan Saltkråkan eller förskolan Påfågeln till terminsstart höstterminen 2024. Syskon placeras på samma förskola.

Förslaget innebär att barn som går sitt sista år på förskolan Mysak inte ska behöva byta förskola sin sista termin.

För att göra övergången så bra som möjligt för våra barn är tanken att personal i möjligaste mån flyttar med sina barngrupper.

Orsaker till att man ser över Mysak

  • Det finns samordningsvinster med att skapa förskolor med fler avdelningar, som kan dela på exempelvis städning och matpersonal.
  • Mysak är byggd för en tillfällig period men har nu stått längre än vad tanken var från början.
  • Byggnaden har också ett relativt stort renoveringsbehov invändigt.
  • Byggnaden är av modulkaraktär. De är inte de bästa ur energisynpunkt, och innebär att lokalen är dyr i drift

Om allt går enligt tidsplanen ska beslut om förslaget fattas på bildningsnämnden den 12 december. Vårdnadshavare vid förskolan har informerats om förslaget.