/

Publicerad:

Detaljplanen för Duvestrand - södra är på samråd

Syftet med detaljplanen är att tillåta cirka 100 nya lägenheter i flerbostadshus samt att göra det möjligt att bygga om Claestorpsvägen.

Planområdet för detaljplanen avseende Duvestrand - södra är markerat med en halvgenomskinlig röd yta. Området följer Claestorpsvägen.

Här kan du se var planområdet för Duvestrand - södra delen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 23 juni - 25 augusti 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 25 augusti 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Pdf, 747.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 14.4 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 10 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport (MUR) Pdf, 1.8 MB.

Geoteknik - teknisk PM Pdf, 603.8 kB.

Trädinventering - PM Pdf, 420 kB.

Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Duvestrand södra.

Kommer skogsstigarna att försvinna?

Där de nya husen föreslås att stå går det en stig parallellt med gatan. Den stigen kommer inte längre att gå att använda utan i stället hänvisas man ut på den ombyggda gatan. Två passager mellan husen kommer att göra det enkelt att nå skogen och badplatsen. En stig ner mot sjön planeras att breddas och belysning kan installeras. Detaljprojektering av de nya gångbanorna har inte gjorts så exakt utformning och dragning återstår att se.

Varför planerar vi för höga lägenhetshus?

För att kunna bygga 100 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. De föreslagna husen är yteffektiva och möjliggör flera bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder. Med planförslaget möjliggör vi för många fler attraktiva boenden än om vi planerade för villor på samma yta. Nu skapas fler bostäder i sjö- och naturnära lägen och platsen kommer även i fortsättningen att kunna användas av allmänheten. Planerades det för villor i samma läge finns det en risk att platsen privatiseras och begränsar allmänhetens tillgång.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 100 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Det nya området uppskattas alstra omkring 300 fordon/dygn. Vi planerar att bygga om Claestorpsvägen för att göra den trevligare, men också trafiksäkrare med åtgärder som olika markbeläggningar, trädplanteringar och farthinder.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder.

Kommer boenden i området att störas av skugga och insyn från de nya bostäderna?

Det kommer bli mer insyn på tomterna som är närmast planområdet. Det vi har gjort i detaljplanen är att reglera så att nya bostäder har gavlar mot gatan och den befintliga bebyggelsen. Detta innebär inte lika mycket insyn som det skulle vara om långsidan vetter mot gatan. Det kommer att planteras träd längs med gatan som kan fungera som en viss avskärmning mot de nya husen. När det kommer till skuggning kommer det bli mer skugga än vad det har varit tidigare eftersom byggnaderna inte släpper igenom ljus som träden på platsen annars gör. Enligt den solstudie som har tagits fram märks den största påverkan på vintern och under eftermiddagen på vår-/höstdagjämning. Vår bedömning är att solförhållandena på sommaren kommer att vara goda och skuggor bedöms inte störa för boende i området.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig. Byggnaderna samspelar med de befintliga punkthusen i norr. Området har utformats med hänsyn till omgivning, träd sparas och naturen sträcker sig in mellan bostadshusen. Byggnader ska harmoniera med naturen genom dova kulörer och rustika och levande fasadmaterial som trä och tegel.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att byggas ett gemensamt garage i källaren under de två västra husen. Sedan möjliggörs parkering längs med gatan för de boende och gäster. De boende får vinkelräta parkeringar som ger fler platser än vad längsgående parkeringar gör. De vinkelräta parkeringarna tar lite mark i anspråk och med en ombyggnad av gatan till lågfartskaraktär tummas det inte på säkerheten.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Ja. Det kommer att finnas två passager mellan husen som allmänheten ska kunna använda. Öppnas en restaurang eller café kan platsen locka många besökare.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Vi har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.