/

Publicerad:

Detaljplanen för Rådmannen 3 är på granskning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade verksamheter samt skola.

Planområdet utritat på en flygbild tagen snett från väster. Fasad och tak för byggnader som idag används för skola och vårdcentral samt omgivande bebyggelse syns i bilden.

Här kan du se var planområdet för Rådmannen 3 finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 25 maj - 15 juni 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 21 juni 2020 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Plankarta Pdf, 723 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 167.3 kB.

Miljöteknisk undersökning från 2022, inklusive bilagor Pdf, 12 MB.

Miljöteknisk undersökning från 2016, inklusive bilagor Pdf, 6.6 MB.

Provtagningsplan för miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 6 MB.

Tillägg till miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 116 kB.

Buller- och vibrationsutredningar, inklusive bilagor Pdf, 5.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.9 MB.

Detaljerad riskbedömning Pdf, 1.7 MB.

Riskanalys avseende järnvägstrafik Pdf, 1003.7 kB.

Miljöinventering Pdf, 22.6 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.